Kursa nosaukums Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I
Kursa kods Vete4035
Zinātnes nozare Veterinārmedicīnas zinātne
Zinātnes apakšnozare Morfoloģija
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 50
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 34
Kursa apstiprinājuma datums 16/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Preklīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālā augstākā izglītība(līm.), vieslekt. Alma Plivča

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par dzīvnieku organisma šūnu, audu un orgānu mikroskopisko uzbūvi un to funkcijām. Kursa pirmajā daļā studenti apgūst histoloģijas pamatus: histoloģijas attīstības vēsturi, histoloģiskā materiāla sagatavošanas pamatus, šūnas uzbūvi un funkcijas, audus un to īpatnības. Kursā tiek aplūkoti arī embrioloģijas pamati.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – students ir apguvis teorētiskās zināšanas par šūnas uzbūvi un tās funkcijām, visiem audu veidiem (epitēlijaudi, saistaudi, muskuļaudi un nervaudi) un to nozīmi, kā arī organisma embrionālās attīstības pamatus. 10 kolokviji.
Prasmes – students gaismas mikroskopā spēj atpazīt, aprakstīt un izskaidrot histoloģiskajos preparātos redzamo šūnu un audu (epitēlijaudu, saistaudu, muskuļaudu un nervaudu) uzbūvi un to īpatnības. Laboratorijas darbi. Kompetence – students spēj patstāvīgi analizēt, salīdzināt un izvērtēt šūnu un audu histoloģiskos preparātus. Izprot dažādu šūnu un audu uzbūves likumsakarības un to funkcionālo nozīmi. Laboratorijas darbi.
Kursa plāns
1.Ievads. Histoloģijas attīstības vēsture. Histoloģijas pētīšanas metodes. Darbs ar mikroskopu – 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
2.Šūnas uzbūve – 2 h lekcijas, 4 h laboratorijas darbi.
1.kolokvijs – šūnas uzbūve.
3.Šūnas cikls, dalīšanās (mitoze) un šūnas nāve – 1 h lekcijas, 2 h laboratorijas darbi.
2. kolokvijs - šūnas cikls, dalīšanās (mitoze) un šūnas nāve.
4.Audi, to klasifikācija. Epitēlijaudi – 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
3. kolokvijs – epitēlijaudi.
5.Saistaudi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
4. kolokvijs – saistaudi.
6.Balstaudi (skrimšļaudi, kaulaudi). Balstaudu attīstība - 2 h lekcijas, 4 h laboratorijas darbi.
5. kolokvijs – balstaudi.
7.Asinis. Hemopoēze - 2 h lekcijas, 6 h laboratorijas darbi.
6. kolokvijs – asinis, hemopoēze.
8.Muskuļaudi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
7. kolokvijs – muskuļaudi.
9.Nervaudi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
8. kolokvijs – nervaudi.
10.Embrioloģija I (dzimumhromosomas, dzimumšūnas, to attīstība, apaugļošanās) - 2 h lekcijas, 4 h laboratorijas darbi.
9. kolokvijs – embrioloģija I.
11.Embrioloģija II (dīgļa un ārpusdīgļa daļu attīstība) - 2 h lekcijas, 4 h laboratorijas darbi.
10. kolokvijs – embrioloģija II.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti desmit kolokviji. Kavētās laboratorijas darbu nodarbības jāatstrādā, vienojoties ar pasniedzēju.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa kolokviji tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kolokvijiem jābūt sekmīgi nokārtotiem.
Pamatliteratūra
Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 528 lpp. Dālmane A. Histoloģija. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2004. 319 lpp. Bacha W.J., Bacha l. M. Color Atlas of Veterinary Histology. Philadelphia ... [etc.]: Lippincot Williams & Wilkins, 2000. 318 p.
Papildliteratūra
Selga T. Šūnu bioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 344 lpp. Dālmane A. Histoloģijas atlants. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2005. 304 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Results for 'nomina-histology' WorldCat.org [tiešsaiste]. [Skatīts 09.11.2011.]. Pieejams: www.worldcat.org/wcpa/search?q=nomina-histology&qt=spelling_suggestion
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.