Kursa nosaukums Lielo dzīvnieku ķirurģija I
Kursa kods Vete4021
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Ķirurģija(Vet)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 30
Lekciju stundu skaits 14
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā, vieslekt. Santa Skuja

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II
Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III
Vete4064, Operatīvā ķirurģija II
Vete4084, Operatīvā ķirurģija I
Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I
Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I
Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I
Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Lielo dzīvnieku ķirurģijā I apskata ķirurģiskās slimības pa dzīvnieku sugām (liellopiem, aitām, kazām, cūkām), pa ķermeņa apvidiem, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanas un profilakses pamatprincipus. Aplūko kāju un pirkstu anatomiju, stāvotnes, dzīvnieku nagu apkopšanu un izmeklēšanu, nagu slimības.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: lauksaimniecības dzīvnieku ķirurģisko slimību diagnostikā, teorētiskās un praktiskās zināšanas operāciju veikšanā un dzīvnieku pēcoperācijas aprūpē – kolokvijs mutiski.
Prasmes: izanalizēt katru klīnisko gadījumu atsevišķi pirms dzīvnieka izmeklēšanas. Izmeklēt dzīvnieku klīniski un noteikt diagnozi. Prasme izvērtēt tālāko dzīvnieka ārstēšanu - praktiskie darbi. Kompetence: apvienot zināšanas un prasmes, un tālāk pielietot veterinārajā praksē. Interpretēt klīnisko gadījumu rezultātus un prast atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem – praktiskie darbi.
Kursa plāns
1.Ievads. Ķirurģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi. Droša lauksaimniecības dzīvnieku fiksācija un gāšana. Atgremotāju un cūku anestēzija (vietējā; vispārējā; stāvošam dzīvniekam; pilna narkoze). Lekcija -1h
2.Galvas apvidus slimības. Atragošana. Sinusīts. Deguna operācijas. Galvas un mutes dobuma brūces. Aktinomikoze. Oftalmaloģija (Blepharectomija. Acs ābola izņemšana. Radzenes brūces, čūlas. Infekciozais keratokonjunktivīts). Ausu brūces un iekaisumi. Lekcija -1h; praktiskie darbi – 2h.
3.Kakla apvidus slimības. Traheotomija. Trahejas noskalojumu iegūšana atgremotājiem. Vēnu slimības. Barības vada aizsprostojums. Ezofagotomija. Lekcija -1h; praktiskie darbi – 2h.
4.Krūšu apvidus slimības. Ribas rezekcija. Traumatiskais perikardīts. Lekcija -1h.
5.Vēdera apvidus slimības. Diagnosticējošā laparatomija. Rumenotomija. Svešķermeņi. Rumenocentēze. Aknu biopsija. Gluminieka dislokācijas un sagriešanās. Aklās zarnas dilatācija un sagriešanās. Koliku ķirurģija. Ķeizargrieziens. Urolithiāze. Tesmeņa ķirurģija. Trūces. Lekcija -4h; praktiskie darbi – 4h.
6.Krusta un gūžu apvidus. Krustu un gūžu kaulu lūzumi. Taisnās zarnas pataloģijas. Dzemdes izkrišana. Vagīnas izkrišana. Lekcija -2h; praktiskie darbi – 2h.
7.Androloģija. Kastrācija. Pēckastrāciju komplikācijas. Uzmeklētājbuļļi, teķi un kuiļi. Lekcija -2h; praktiskie darbi – 2h.
8.Kāju un naga slimības. Klibuma noteikšana. Anestēzija.. Stiegras kontrakcijas. Nagu apgriešana un apkopšana. Infekciozas un neinfekciozas dabas nagu slimības. Lekcija -2h; praktiskie darbi – 4h.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti visi praktiskie darbi; kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopējā lekciju skaita; Nokārtots sekmīgi kolokvijs, iegūstot gala vērtējumu “ieskaite”.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras studijas par lauksaimniecības dzīvnieku ķirurģiskajām slimībām, operācijām, praktisko darbu rezultātu analīze. Pēc izvēles iespēja izbraukt mazās grupās pie lauksaimniecības dzīvniekiem ķirurģisko operāciju un manipulāciju veikšanai.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, studentam jāparāda savas zināšanas un prasmes praktiskajos darbos un sekmīgi jānokārto kolokvijs.
Pamatliteratūra
1.Clarke K.W., Trim C.M. Veterinary Anaesthesia. – London, Saunders (W.B.) Co Ltd, 2013. 712p.
2.Editors: Dean E. Hendrickson, Techniques in Large Animal Surgery. Third edition.-Iowa, Blackwell, 2007. 312p.
3.Editors: Hendrickson D. E. & Baird A.N., Turner and McIlwraith's Techniques in Large Animal Surgery, 4th Edition. - Iowa, Blackwell, 2013. 326p.
4.Fubini S. L., Ducharme N. G. Farm Animal Surgery. – St. Louis: Saunders, 2004. 607p.
Papildliteratūra
1.Greenough P. R., Weaver D. A. Lameness in Cattle. Third Edition. – Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997. 336p.
2.Noordsy J. L. Food animal surgery. Third edition. – Veterinary Learning Systems Co., Inc, 1994. 301p.
3.Leahy J. R., Barrow P. Restraint of Animals. Second edition. – Ithaca, Cornell Campus Store, 1953. 269p
Periodika un citi informācijas avoti
1.https://www.acvs.org/large-animal/cesarean-section-cattle
2.https://www.acvs.org/large-animal/
3.Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian (Comp Cont Educ Pract). ISSN 0193-1903.
4.Dairy Herd Management, ISSN 0011-5614.
5. Bovine Veterinarian supplement, ISSN 0011-5614
Piezīmes
Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna" 9.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 cilv.).