Kursa nosaukums Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I
Kursa kods Vete3020
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 06/04/2016
Atbildīgā struktūrvienība Preklīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, asoc. prof. Dace Bērziņa

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II
Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I
Vete4036, Vispārīgā patoloģija I
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Speciālās patoloģijas kurss apskata dzīvnieku orgānu sistēmu patoloģisko fizioloģiju un morfoloģiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Kursa pirmajā daļā apgūst kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānusistēmas patoloģiju morfoloģiju un fizioloģiju, to cēloņus, attīstības mehānismus, makro- un mikromorfoloģiju, patoloģisko diagnožu formulēšanas principus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: raksturot kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas kanāla, gremošanas dziedzeru, urīnizvadorgānusistēmas patoloģiju cēloņus, attīstības mehānismus, to patoloģiski morfoloģisko ainu un pazīt orgānu patofizioloģiskos procesus– 5 kontroldarbi.
Prasmes: pazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos, atpazīt patoloģiskos procesus makroskopiskajos un histoloģiskos preparātos, formulēt morfoloģisko diagnozi pēc pārmaiņu veida; aprakstīt orgānu patofizioloģiskos procesus– praktiskie darbi.
Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi–KEGA darbs.
Kursa plāns
1.Kardiovaskulārās sistēmas patoloģija – 8 h lekcijas un 12 h praktiskie darbi
1.kontroldarbsKardiovaskulārās sistēmas patoloģija
2.Elpošanas sistēmas patoloģija – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
2.kontroldarbs – Elpošanas sistēmas patoloģija
3.Gremošanas kanāla patoloģija – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
3.kontroldarbs – Gremošanas kanāla patoloģija
4.Gremošanas dziedzeru patoloģija – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
4.kontroldarbs – Gremošanas dziedzeru patoloģija
5.Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija– 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi 5.kontroldarbs – Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi un viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs. Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par vienu dzīvnieku slimību, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze. Darbs sastāv no nodaļām: Slimības etioloģija; Slimības patoģenēze; Slimības morfoloģija; Slimības diagnostika; Slimības profilakse un nobeigumā - Izmantotās literatūras saraksts. Darbā obligāti jāizmanto vismaz viena grāmata angļu vai vācu valodā un vismaz 4 zinātniskās publikācijas. Apjoms vismaz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju .Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem un KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.
Pamatliteratūra
1.Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. 1394 p. 2.Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals. 6th ed. Vol. 1.,2.,3. Elsevier, 2016, vol.1 798 p., vol.2 654 p., vol.3, 572 p. 3.Dunlop R.H., Malbert RC.H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004. 530 p. 4.Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1988. 164 lpp.
Papildliteratūra
1.Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa State University Press Ames. 1996. 482 p. 2.Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of pet and aviary birds. Blackwell publishing, 2003. 234 p. 3.Meuten D.J. Tumors in domestic animals. Blackwell publishing, 2002. 788 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858 2.Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975 3.The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233 4.https://vet.uga.edu/ivcvm/courses/ 5.https://www.askjpc.org/vspo/ 6.http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm 7.http://www.cldavis.org/
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna