Kursa nosaukums Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III
Kursa kods Vete3025
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Infekcijas slimības un mikrobioloģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 30
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 30
Kursa apstiprinājuma datums 13/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska
Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā, lekt. Agris Zirnītis
Profesionālā augstākā izglītība(līm.), vieslekt. Daiga Gāliņa

Priekšzināšanas
Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II
Kursa anotācija
Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju – vīrusu un sēņu uzbūvi, morfoloģiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku. Iepazīst patogēno sēņu un vīrusu ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to izraisīto slimību klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst patogēno sēņu un vīrusu noteikšanas laboratoriskās metodes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskajām īpašībām, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku. Zināšanas par infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi. 4 kontroldarbi.
Prasmes patstāvīgi diagnosticēt patogēno sēņu izraisītu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. praktiskie darbi. Kompetence izvērtēt virusoloģijā un mikoloģijā laboratoriski iegūtos rezultātus, spēt tos izskaidrot parauga iesūtītājam. KEGA darbs.
Kursa plāns
1.Mikroskopisko sēņu bioloģija, morfoloģija, diferenciācija, izolēšana, izmeklēšana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
2.Aspergillus un Penicilium spp. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
3.Patogēnie raugi. Dimorfās sēnes. Candida spp. laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
4.Zigomicētes. Oportūnistiski patogēnās sēnes. Dimorfo sēņu laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
5.Dermatofīti. 1.KONTROLDARBS. Zigomicētu laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
6.Mikotoksīni un mikotoksikozes. Dermatofītu laboratorā izmeklēšana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
7.Vīrusu īpašības, struktūra un taksonomija. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
8.Viriona morfoloģija. 2. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
9.Vīrusu reprodukcija. Paraugu sagatavošana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
10.Vīrusu dzimtu raksturojums I. Vīrusu mikroskopijas metodes. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
11.Vīrusu dzimtu raksturojums II. 3. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
12.Vīrusu dzimtu raksturojums III. Šūnu kultūru izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
13.Vīrusinfekciju patoģenēze. Seroloģiskās reakcijas. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
14.Imunitāte vīrusinfekciju gadījumā. Vistu embriju izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h 15.Vīrusu onkoģenēze. Vīrusslimību ķīmijterapija. 4. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 4 kontroldarbi. Izstrādāts viens KEGA (Klīnisko un Epidemioloģisko Gadījumu analīze) darbs.
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēka noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēka noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei. Vienu kontroldarbu drīkst kārtot 3 (trīs) reizes. Ceturto reizi students kontroldarbu atbild komisijas klātbūtnē. Ja komisijas vērtējums ir „neieskaitīts”, tad students studiju kursa sadaļu mācās atkārtoti. Komisiju sasauc un apstiprina studiju kursa vadītājs.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – eksāmens. Eksāmenu students paredzētajā sesijā drīkst kārtot, ja ir nokārtoti visi kontroldarbi un ieskaitīts KEGA darbs līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda (sesijas) sākumam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte.
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs ir apgūt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, pierādot prasmi sastādīt parauga mikrobioloģiskās izmeklēšanas plānu, izolēt un identificēt baktērijas un nosacīti patogēnās mikroskopiskās sēnes no izmeklējamā parauga.
Darba pamatā ir parauga pavadrakstā norādītās informācijas interpretācija, veicamo darbību sastādīšana un pamatojums izmeklēšanas gaitas plānā, kā arī parauga izmeklēšana, aizpildot un atbilstoši prasībām noformējot protokolu.
KEGA darbu (identifikācijas protokolu un parauga pavadrakstu) studentam ir jāiesniedz 3 nedēļu laikā no parauga izmeklēšanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms semestra beigām. KEGA darbu students aizstāv mutiskā formā individuāli klātienē ar studiju kursa mācībspēku.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un KEGA darbam jāsaņem vērtējums “ieskaitīts”.
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Eksāmens tiek organizēts rakstiski – testa veidā (100 jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem).
Pamatliteratūra
1.Glenn Songer J., Post Karen W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri : Elsevier Saunders, 2005. 448 p. 2. Harvey R. A., Champe P.C. Microbiolgy. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p. 3.Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D. Clinical veterinary microbiology. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p. 4.Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M. M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p. 5.Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F. C., FitzPatrick E. S., Fanning S., Hartigan P. J. Veterinary microbiology and microbial diseases. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna