Kursa nosaukums Dzīvnieku anatomija un fizioloģija
Kursa kods Vete2023
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Fizioloģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 20/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Preklīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, asoc. prof. Dace Keidāne

Kursa anotācija
Dzīvnieku anatomija un fizioloģija ir fundamentālas bioloģijas zinātnes, kas pēta dzīvības norises organismā, atsevišķos orgānos, audos un šūnās, kā arī funkciju regulācijas principus un mehānismus. Studenti iegūs zināšanas par dzīvnieku orgānu anatomisko uzbūvi, kā arī par procesiem kādi notiek organismā un kā šie procesi ietekmē dzīvnieku uzvedību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par dzīvnieka organisma anatomisko uzbūvi, notiekošajiem fizioloģiskajiem
procesiem un šo procesu vadības mehānismiem;
• prasmes lietot iegūtās zināšanas dzīvnieku turēšanas un ekspluatācijas apstākļu izvērtēšanā; • kompetence jautājumos, kas attieksies par mājdzīvnieku labturību ņemot vērā dzīvnieku anatomisko uzbūvi un fizioloģiskās īpatnības.
Kursa plāns
1 Anatomijas un fizioloģijas pētīšanas metodes; ass skelets, galvaskausa kauli, priekškājas kauli, pakaļkājas kauli.
2 Ass skelets, galvaskausa kauli, priekšķājas kauli.
3 Priekškājas kauli, kustību aparāts
4 1. kolokvijs- skeleta uzbūve, atšķirības dažādu mājdzīvnieku sugām.
5 Sirds anatomiskā uzbūve, sirds toņi
6 Sirds darbības frekvence, asinsspiediens pulss
7 2.kontroldarbs. Asinsrites sistēma.
8 Elpošanas orgānu anatomiskā uzbūve. Plaušu vitālā kapacitāte
9 Elpošanas frekvence, elpošanas trokšņi.
10 3.kontroldarbs. Elpošanas sistēma
11 Gremošanas orgānu anatomiskā uzbūve, atšķirības dažādām dzīvnieku sugām, gremošanas orgānu izmeklēšana
12 Kuņģa fermenti, gremošanas procesi tievajās, resnajās zarnās, aizkuņģa dziedzeris, žults.
13 4. Kontroldarbs. Gremošanas orgānu sistēma, vielu maiņa
14 Izvadorgānu anatomija, fizioloģija
15 Vairošanās orgānu anatomiskās īpatnības dažādu mājdzīvnieku sugām, dzimumcikls. 16 5.kontroldarbs. Vairošanās fizioloģija
Pamatliteratūra
1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
2. Moyes C. D. and Schulte P. M. Principles of animal physiology 2007. 697 p. 3. Adams D. R. Canine anatomy. Iowa State Press, 2004. 488 p.
Papildliteratūra
1. Hill R.W.,et al. Animal physiology. Sinauer association, Sunderland, Massachusett USA, 2004. 756 p.
2. Судаков К.В. и.др. Физиология. Основы и функционалъные системы. Москва: "Медицина", 2000. 780 с. 3. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.
Piezīmes
Obl.: studiju kurss iekļauts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība".