Kursa nosaukums Dzīvnieku, vides higiēna II
Kursa kods Vete2017
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Infekcijas slimības un mikrobioloģija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 20
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 18/05/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālā augstākā izglītība(līm.), vieslekt. Ance Kozulāne
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.), pētn. Alīna Visocka

Priekšzināšanas
LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I
LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II
Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I
Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par dzīvnieku labturību, vides higiēnu un biodrošības pamatprincipiem. Pirmajā semesrī tiek apskatītas labturības prasības atgremotājdzīvnieku, zirgu un cūku novietnēs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par mītnes mikroklimata fizikālām, ķīmiskām un bioloģiskām īpašībām, par dzeramā ūdens un lopbarības kvalitātes rādītājiem – kontroldarbs. Prasmes strādāt ar ZM un PVD izstrādātajiem dzīvnieku aizsardzības un labturības noteikumiem – zinātnisko rakstu analīze. Kompetence novērtēt dzīvnieku labturības rādītājus lopkopības objektos – praktiskie darbi.
Kursa plāns
1. Ievads dzīvnieku labturībā un higiēnā, vesture. Klimats, fermas mikroklimats, droša pārtika; (1h) praktiskie darbi - dzīvnieku labturība – kas ir 5 brīvības? (1h)
2. Biodrošības nozīme, principi. Normatīvie akti Latvijas likumdošanā par dzīvnieku, vides higiēnu un labturību;(1h) praktiskie darbi - dzīvnieku aizsardzības likums (1h)
3.Slaucamo, grūsno govju un gaļas liellopu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana. Govju labturības indikatoru izvērtēšana;(1h) praktiskie darbi –fermas plānojuma izveide, biodrošības ievērošana fermās (1h)
4. Teļu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana (1h)
5. Aitu un kazu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana; (1h) praktiskie darbi – aitu astu kupēšana, literatūras apskats, diskusija (1h)
6. Zirgu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana; (1h) praktiskie darbi – barības kvalitāte, tās nozīme dzīvnieku veselībā (1h)
7. Dējējvistu un gaļas cāļu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana; (1h)
8. Zosu un pīļu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana; (1h) praktiskie darbi – strausu labturības prasības (1h)
9. Labturības prasības dzīvnieku kautuvēs (1h)
10. Cūku labturības prasības, mītnes iekārtojums; (1h) praktiskie darbi– gaisa fizikālās un ķīmiskās īpašības to nozīme dzīvnieka veselībā (1h)
11. Cūku ēdināšana (1h) 12. Ieskaite; (1h) praktiskie darbi - žurnālrakstu apskats (1h)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtots tests semestra beigās un 2 zinātnisko rakstu analīze. Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ne mazāks par 70% no kopējā nodarbību daudzuma.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studentam patstāvīgi jāatrod, jāizlasa un jāuzraksta īss konspekts no 2 zinātniskajiem rakstiem, par kādu no dzīvnieku labturīvas vai higiēnas tēmām. Semestra beigās, mutiski jāaizstāv 2 konspekti.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kurss tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi un ir jābūt izlasītiem un aizstāvētiem 2 zinātniskajiem rakstiem.
Pamatliteratūra
1.Lindberga Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991. 367 lpp. 2.Labas lauksaimnīcas prakses nosacījumi Latvijā. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Rīga, 2008. 66 lpp. 3.Wathes C. M., Corr S. A., May S. A., McCulloch S. P., Whiting M. C. Veterinary & Animal ethics. Wiley-Blckwell, 2013. 315 p. 4. Green M. Dairy Herd Health. UK: University of Nottingham, 2012.
Papildliteratūra
1.Guide to good dairy farming practice. Animal Production and Health Guidelines. No. 8. Rome. Pieejams: http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf 2.Yeates J. Animal Welfare in Veterinary Practice. Wiley-Blackwell, 2013. 206 p. 3.Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piļiena K. Kazkopības rokasgrāmata. Ozolnieki, 2015. 76 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.http://www.oie.int/
2.https://likumi.lv/ 3.AWIN welfare protocols
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.