Kursa nosaukums Latviešu valoda II
Kursa kods Valo2056
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 16/09/2015
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, doc. Iveta Līce-Zikmane
Filoloģijas doktors, doc. Inese Ozola

Priekšzināšanas
Valo1053, Latviešu valoda I
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A2 līmenī.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.
Kompetence – studenti ir apguvuši latviešu valodu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem A1 līmenī. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai sadzīvē, akadēmiskajā vidē un saistībā ar apgūstamo profesiju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa plāns
1 Ievads. Iepirkšanās paradumi. Preces un pakalpojumi.
2 Gadalaiki un laiks Latvijā. Lietvārdu locīšanana.
3 Studijas universitātē. Teksta lasīšana ar izpratni.
4 Atgriezeniskie darbības vārdi. Jautājumi un atbildes.
5 Sarunas iepazīstoties. Dialogu veidošana. Kontroldarbs.
6 Cilvēks. Slimības. Vārdu darināšana.
7 Dzīvnieku pasaule. Mājas un savvaļas dzīvnieki.
8 Dzīvnieku labklājība un aprūpe. Kontroldarbs.
9 Sarunas. Dialogi, intervijas, jautājumi. Darbības vārda konjugācijas.
10 Latvijas galvaspilsēta Rīga. Prievārdu lietojums ar akuzatīvu.
11 Brīvais laiks un vaļasprieks. Leksika. Prievārdu lietojums ar datīvu.
12 Kultūras pasākumi. Mūzika. Koncerti. Prievārdu lietojums ar ģenitīvu.
13 Viesošanās. Ciema kukuļa došanas tradīcijas. Kontroldarbs.
14 Leģenda par Lāčplēsi. Stāstījums. Sarunas.
15 Sporta veidi. Sporta nodarbības. Tekstveide. Vielas atkārtojums. 16 Noslēguma pārbaudes darbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Veikti mājas darbi pēc prasībām.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1.Angļu - latviešu vārdnīca (2007). 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services
2.Auziņa E. Berķe M., Lazarea A., Šalme A. (2014). A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA.
3.A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
4.Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1 (2014). Rīga, LVA
5.Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
6.Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2
Papildliteratūra
1.Dumpe D. (2013). Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC.
2.Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033
3.Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/ 4.Svarinska A. (2003). Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne
Periodika un citi informācijas avoti
1.Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?". Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/ 2.Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
Piezīmes
Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.