Kursa nosaukums Latviešu valoda I
Kursa kods Valo1053
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 16/09/2015
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, doc. Iveta Līce-Zikmane
Filoloģijas doktors, doc. Inese Ozola

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu. Vērtēšana ieskaitīts/neieskaitīts
Kursa plāns
1 Latviešu alfabēts. Skaņu izruna. Sasveicināšanās frāzes.
2 Iepazīšanās leksika. Personu un norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārds "būt".
3 Informācija par sevi. Lietvārdu galotnes nominatīvā. Latvijas ģeogrāfija.
4 Iepazīšanās ar citām personām - dialogu veidošana. Jautājumu veidošana.
5 Vieta un laiks. Lietvārdu galotnes lokatīvā. Kontroldarbs.
6 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums. Dialogi par dzīvesvietu. Īpašības vārdi.
7 Ģimene - monologs. Darbības vārds "būt" - piederēt.
8 Latvijas valsts svētki un svinamās dienas. Kontroldarbs.
9 Iepirkšanās vārdu krājums. Darbības vārda konjugācijas.
10 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi. Dialogi. Piederības vietniekvārdi.
11 Ceļošanas leksika. Prievārdi.
12 Kultūras pasākumi. Brīvlaiks. Darbības vārda laiki.
13 Dienas plāns. Kontroldarbs.
14 Ēdienu un dzērienu nosaukumi. Vārdu darināšana.
15 Maltīte restorānā. Leksika. Ēdienkarte. Teikumu struktūra. 16 Sarunas: intervijas, dialogi, jautājjumi par izņemto vielu. Teksta lasīšana ar izpratni
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita..
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Veikti mājas darbi pēc prasībām.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1.Angļu - latviešu vārdnīca (2007). 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services
2.Auziņa E. Berķe M., Lazarea A., Šalme A. (2014). A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA.
3.A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
4.Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1 (2014). Rīga, LVA
5.Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
6.Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2
Papildliteratūra
1.Dumpe D. (2013). Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC.
2.Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033
3.Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/ 4.Svarinska A. (2003). Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne
Periodika un citi informācijas avoti
1.1.Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?". Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/ 2.Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
Piezīmes
Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.