Excel
Kursa nosaukums Projektu vērtēšana
Kursa kods VadZP039
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 10
ECTS kredītpunkti 15
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 18/03/2015
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Kitija Kirila
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele
Mg. proj. mgmt., vieslekt. Iveta Borunova

Kursa anotācija
Prakses mērķis ir ļaut studentiem pielietot un pilnveidot zināšanas par projektu kontrollinga būtību, kontrollinga metodēm, realizējot projektu darba apjomu, laika, izmaksu kontrollingu un sniegt zināšanas, kā veikt izmaiņas projektos, kā arī dot ieskatu par iegūto vērtību analīzi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – par projektu kontrollinga metodēm un projekta noslēguma metodoloģiju.
Prasmes – iegutās prasmes aprēķināt projekta izmaksas un ieguvumus no projekta, kā arī prasmi veikt projekta finansiālo vērtēšanu, izstrādāt projekta plānus un analizēt to izpildi. Kompetence - studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj darboties projektu uzraudzībā un novērtēšanā.
Kursa plāns
1 Projekta novērtēšanas procedūra.
2 Iepazīšanās ar projekta dokumentāciju. Projekta dzīves cikla analizēšana.
3 Projekta rezultātu un to identifikatoru izpēte.
4 Projekta atbilstības normatīvajiem aktiem novērtēšana. Projekta atbilstības starptautiskajiem standartiem novērtēšana.
5 Projekta uzraudzības novērtēšana. Projekta izpildes gaitas novērtēšana.
6 Projekta komandas darba novērtēšana.
7 Mārketinga plānu un pasākumu izvērtēšana.
8 Iegūtā produkta kvalitātes novērtēšana.
9 Projekta publicitātes novērtēšana. 10 Moderno tehnoloģiju izmantošana projekta vadībā. Prakses atskaites sagatavošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāta prakse 400 stundu apjomā. Prakses ietvaros maģistranti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas un prasmes. Maģistranti vāc detalizētu informāciju par izvēlēto uzņēmumu, izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus, apkopo rezultātus, izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus. Maģistranti sagatavo prakses atskaiti. Prakses noslēgumā maģistranti iesniedz atskaiti par praksi kopā ar prakses vietas apstiprinājumu/atsauksmi par prakses veikšanu. Atbilstoši prasībām studentiem jāaizstāv prakses atskaite.
Pamatliteratūra
1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. - Auerbach Publications, 2008. ISBN 978-1-4200-4504-8 eBook ISBN 978-1-4200-4505-5 Pieejama CRCnetBASE datubāzē: http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-4200-4504-8?
2. Kousholt B. Project Management – Theory and practice.. Nyt Teknisk Forlag. 2007. p 59. ISBN 87-571-2603-8
3. Nokes S.The Definitive Guide to Project Management. 2nd Ed.n. London (Financial Times / Prentice Hall): 2007. ISBN 978-0-273-71097-4 4. Lock D. Project Management (9th ed.). Gower Publishing, Ltd., 2007. 520 p. ISBN 0-566-08772-3
Papildliteratūra
2. Schmidt T. Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. [tiešsaiste]. Publ by John Wiley & Sons Inc., New Jersy, 2009. p.252. ISBN 978-0470-41158-2 [skatīts: 29.05.2015.]. Pieejams EBSCO eBook ar LLU IS lietotājkontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=271684&site=eds-live&scope=site 3. Belbin M. Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford, UK, 2010. 194.p. ISBN 978-1-85617-807-5
Periodika un citi informācijas avoti
1. Laikraksts Dienas Bizness [tiešsaiste] [skatīts 20.01.2015.]. Pieejams: http://www.db.lv/ ISSN 1407-2041
2. International Project Management Journal [tiešsaiste] [skatīts 28.04.2015.]. Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02637863. 3. Magazine "Project Manager Today" [tiešsaiste] [skatīts 15.01.2015.]. Pieejams: http://www.pmtoday.co.uk/content/en/default.aspx
Piezīmes
Profesionālā prakse paredzēta ESAF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu.