Excel
Kursa nosaukums Tirgvedība
Kursa kods VadZP038
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 03/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Gunta Grīnberga-Zālīte

Priekšzināšanas
VadZ3013, Tirgvedība
Kursa anotācija
Profesionālās prakses laikā studējošie nostiprina tirgvedības teorētiskās zināšanas praksē, pielietojot tās konkrētos uzņēmumos. Prakses mērķis tiek realizēts ar vairākiem uzdevumiem: raksturot prakses uzņēmuma produktu portfolio; definēt produktu tirgu un tā apguves metodes; noteikt uzņēmuma konkurentus un konkurētspēju; izvērtēt uzņēmumā veicamās mārketinga funkcijas un to izpildes organizāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc profesionālās prakses „Tirgvedība” sekmīgas apguves studējošie iegūs:
• zināšanas - par mārketinga darbības organizēšanu prakses uzņēmumā un mārketinga nodaļas darbinieku funkcijām. Veidota izpratne par mārketinga pasākumu plānošanu, īstenošanu, kontroli un rezultātu analīzi.
• prasmes – izmantojot mārketinga pētījuma metodes, spēj novērtēt prakses uzņēmuma vietu tirgū un izvērtēt tā apguves iespējas. Prot izvērtēt uzņēmuma konkurentus un konkurētspēju. Spēj veikt uzņēmuma stratēģisko biznesa vienību analīzi, izvēlēties tām atbilstošākās virzīšanas metodes. Spēj novērtēt uzņēmuma publicitāti, kā arī piedalīties reklāmas pasākumu izstrādē un to efektivitātes novērtēšanā. • kompetence – students apkopo un izvērtē bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju par mārketinga pasākumu īstenošanu uzņēmumā.
Kursa plāns
1 Iepazīties ar prakses uzņēmuma pamatdarbības veidiem, organizatorisko struktūru un mārketinga nodaļu un tās funkcijām.
2 Raksturot produktu sortimentu;izvērtēt stratēģisko biznesa vienību tirgus potenciālu,dzīves ciklu, jauninājumu politiku.
3 Izvērtēt uzņēmuma cenu politiku;sadales organizāciju; starpnieku funkcijas; sadales kanālu efektivitāti; konkurenci. 4 Novērtēt virzīšanas pasākumu kompleksu; veikt praktisku pētījumu par īstenoto virzīšanas pasākumu efektivitāti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses laikā students izvēlētajā prakses uzņēmumā pilda prakses programmā noteiktos uzdevums un rūpējas par prakses atskaites sagatavošanai nepieciešamās informācijas iegūšanu. Studējošie saskaņā ar LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes metodiskajiem noteikumiem ne vēlāk kā nedēļu pirms prakses aizstāvēšanas iesniedz prakses vadītājam prakses iziešanu apliecinošos dokumentus un rakstiski sagatavotu prakses atskaiti prakses vadītāja vērtēšanai. Prakses atskaites aizstāvēšana un izvērtēšana notiek speciāli izveidotas komisijas klātbūtnē. Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju (Power Point) un 5 - 7 minūšu laikā izklāsta prakses laikā paveiktos programmas uzdevumus. Profesionālā prakse netiek ieskaitīta, ja students nav klātienē piedalījies tās aizstāvēšanā komisijas priekšā.
Pamatliteratūra
1. Niedrītis J. Mārketings. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 487 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp. 4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
Papildliteratūra
1. Blythe J. Principles & Practice of Marketing. London: Thomson, 2006. 744 p.
2. Kotler P. Principles of Marketing. London: Pearson Prentice Hall, 2008. 599 p. 3. Solomon M. R. Marketing: Real People, Real Choices. 5th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. 608 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041 3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
Piezīmes
Obligāta profesionālā prakse ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".