Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība
Kursa kods VadZP034
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 12
ECTS kredītpunkti 18
Kopējais stundu skaits kursā 480
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 480
Kursa apstiprinājuma datums 18/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Pēc prakses apgūšanas maģistrants iegūst nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes atbilstoši Uzņēmuma vadītāja /vadītāja vietnieka profesijas standartam. Praktiski prot lietot zināšanas, prasmes un kompetence uzņēmējdarbības plānošanā un organizēšanā vienā vai vairākās uzņēmuma darbības jomās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas praktiskās zināšanas un izpratni par uzņēmuma darbības ilgtspējīgu attīstības plānošanu, struktūrvienību darbu un komercdarbības vidi.
• Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju un profesionālās prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā. Prot plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par konkrētā uzņēmuma uzņēmējdarbības iespējām, vērtējumiem. Spēj patstāvīgi veikt pētījumus uzņēmuma darbības jomās un virzienos. • Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt praktiskas problēmsituācijas konkrēta uzņēmuma darbībā, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj praktiski integrēt teorētiskas zināšanas uzņēmējdarbības praktisku jautājumu risināšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Iepazīties ar prakses uzņēmuma darbību
2 Iepazīties ar likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē uzņēmējdarbības procesu uzņēmumā
3 Apkopot teorētisko un praktisko uzņēmējdarbības aspektu pielietojumu un salīdzināt tos
4 Veikt uzņēmējdarbības procesa izpēti uzņēmumā (organizācijā)
5 Veikt uzņēmējdarbības procesa stadiju izpēti un izvērtējumu uzņēmumā (organizācijā)
6 Noteikt uzņēmuma/iestādes/organizācijas vietu un lomu tautsaimniecības struktūrā
7 Veikt uzņēmējdarbības vides un to izmaiņu ietekmes analīzi uz uzņēmumu, nozari.
8 Sagrupēt uzņēmuma/iestādes/organizācijas iekšējās un ārējās finansēšanas avotus
9 Izanalizēt uzņēmuma/iestādes/organizācijas iekšējās un ārējās finansēšanas avotus
10 Izpētīt uzņēmuma/iestādes/organizācijas plānošanas struktūru
11 Izpētīt uzņēmuma/iestādes/organizācijas plānu veidus 12 Izstrādāt ieteikumus uzņēmuma/iestādes/organizācijas darbības uzlabošanai un attīstībai
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi). Prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar atbildīgās katedras vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija
Pamatliteratūra
1. Didenko K. Uzņēmējdarbības ekonomika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 75 lpp.
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne. 2000. 515 lpp.
3. Casson M. Entrepreneurship: theory, networks, history. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2010. 400p 4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 143 lpp.
Papildliteratūra
1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 229 lpp.
2. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 168 lpp. 3. Business for the 21st century. Steven J. Skinner, John M. Ivancevich. Homewood (IL): Boston (MA): Irwin, 1992. 864 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Journal of Small Business Economics. Publishedby Springer. ISSN (printed): 0921-898X. ISSN (electronic) 1573-0913. datu bāze SpringerLink 3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922
Piezīmes
Obligāta prakse (A daļa) LLU EF profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmā „Uzņēmejdarbības vadība”.