Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība
Kursa kods VadZP034
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 12
ECTS kredītpunkti 18
Kopējais stundu skaits kursā 480
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 480
Kursa apstiprinājuma datums 18/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., vad.pētn. Andra Zvirbule

Priekšzināšanas
Ekon5121, Biznesa novērtēšana
Ekon5139, Ekonomiskie resursi
Ekon6034, Matemātiskā statistika
VadZ5055, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings
VadZ5064, Stratēģiskais menedžments
VadZ5079, Zināšanu pārvaldība un inovācijas
VadZ6009, Finanšu un investīciju vadīšana
VadZ6023, Kvalitātes sistēmas
Kursa anotācija
Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver uzņēmējdarbības izpēti un stratēģisko vadīšanu uzņēmumā/organizācijā. Studenti padziļināti apgūst uzņēmējdarbības novērtēšanas un stratēģiskās vadības praktiskās metodes, kas tiek pielietotas dažādu nozaru uzņēmumos un organizācijās. Studijās iegūtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālās un vispārīgās prasmes un kompetenci uzņēmuma/organizāciju vadīšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas:
1.Padziļinātas un integrētas zināšanas par uzņēmējdarbības novērtēšanu un stratēģisko vadīšanu dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un organizācijās - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Profesionālās prasmes:
1.Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas uzņēmējdarbību un to ietekmējošos procesus un sasaistīt tos ar teoriju - prakses atskaite un prakses aizstāvēšana
2.Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt stratēģiju noteikšanas metodes un noteikt uzņēmējdarbības pilnveidošanas iespējas. - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Vispārīgās prasmes:
1.Spēj atbildīgi plānot un kvalitatīvi izpildīt paredzētos uzdevumus noteiktajos termiņos - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu, iekļaušanās laika grafikā
2.Prot argumentēti diskutēt par novērojumiem, secinājumiem un priekšlikumiem - prakses aizstāvēšana
3.Spēj strādāt kolektīvā un izpildīt uzticētos uzdevumus - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
Kompetence:
1.Pārzina, izprot, spēj patstāvīgi izvērtēt, izskaidrot un inovatīvi realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības procesā un turpmākās stratēģijas izstrādē dažādās tautsaimniecības nozarēs, ņemt dalību šajos procesos - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
2.Prot risināt sarežģītas problēmsituācijas uzņēmējdarbībā un piedāvāt uzņēmumiem/organizācijām inovatīvus risinājumus - prakses atskaite, aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme
Kursa saturs(kalendārs)
1.Iepazīties ar uzņēmumu/prakses vietu un veicamajiem prakses uzdevumiem uzņēmumā/organizācijā
2.Raksturot uzņēmuma (iestādes/organizācijas) darbību;
3.Izpētīt uzņēmējdarbības vides ietekmi uz nozares, uzņēmuma vai atsevišķu procesu attīstību- ņemot vērā ārvalstu pieredzi, salīdzinošos rādītājus un novērtēšanas metodes;
4.Veikt uzņēmuma (iestādes/organizācijas) darbības izvērtēšanu un analīzi;
5.Veikt uzņēmuma stratēģisko vērtējumu un attīstības virzienus;
6.Izstrādāt ieteikumus uzņēmuma (iestādes/organizācijas) tālākai darbībai.
7.Sagatavot prakses pārskatu un prakses pārskata prezentāciju
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas. Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgā darba apjoms 480 stundas ko veido: 1) prakses veikšana uzņēmumā/organizācijā; 2)prakses pārskata sagatavošana atbilstoši prakses programmas saturam; 3) prakses pārskata prezentācijas sagatavošana un prakses aizstāvēšana
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Profesionālās prakses noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.
Pamatliteratūra
1.Halkias, D; Thurman, P. W. Farnham Entrepreneurship and Sustainability : Business Solutions for Poverty Alleviation From Around the World: Routledge. 2012. eBook. ISBN 9781409428732
2.Kuratko, D. F.; Hoskinson, S. The Great Debates in Entrepreneurship : Emerald Publishing Limited. 2017. eBook. ISBN 9781787430761
3.Vrontis, D.,Sakka, G., Amirkhanpour, M. Management Innovation and Entrepreneurship : A Global Perspective : Cambridge Scholars Publishing. 2015. eBook. ISBN 9781443874649
4.Adner, Ron Skaties plašāk: jauna inovāciju stratēģija / Rons Adners; no angļu valodas tulkoja Signe Skujeniece un Kristaps Šoriņš. Rīga: Jumava, 2013. 270 lpp.
5.Blanchard, Kenneth H., Efektīvas vadības noslēpumi / Kenets Blančards, Spensers Džonsons; no angļu valodas tulkojusi Linda Deičmane. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009] 117 lpp.
6.Dāvidsone, Gitāna, Organizāciju efektivitātes modelis / Gitāna Dāvidsone. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
Papildliteratūra
1.Katz, Jerome A.; Lumpkin, G. T.; Stewart, A. Entrepreneurship and Family Business: Emerald Group Publishing Limited. 2010. eBook. ISBN 9780857240972
2.Teng, P. S. Bioscience Entrepreneurship In Asia: Creating Value With Biology : World Scientific. 2008 Ebook ISBN 9789812700209
3.Bruel O., Strategic Sourcing Management : Structural and Operational Decision-making. Kogan Page. 2016. Ebook ISBN 9780749476991
4.Baye, Michael R., Managerial economics and business strategy / Michael R. Baye. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
5.De Young, John Edward. Cases in small business management: a strategic problems approach / John Edward de Young. 2nd ed. New York ...: Macmillan, 1991. 248 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal of Business Research ISSN 0148-2963
2.Business Horizons ISSN 0007-6813
3.Journal of Innovation & Knowledge ISSN 2444-569X
4.Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
5.Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
Piezīmes
Obligātais studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība ” studentiem