Excel
Kursa nosaukums Projektu vadīšana
Kursa kods VadZP031
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 10
ECTS kredītpunkti 15
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele
Mg. proj. mgmt., vieslekt. Iveta Borunova

Kursa anotācija
Prakses mērķis ir ļaut studentiem izpētīt un analizēt projekta starta, kontrolinga un multiprojektu vadīšanas procesus konkrētā uzņēmumā vai organizācijā, kā arī informāciju tehnoloģijas pielietošanu projektu vadīšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par projekta plānošanu, vadīšanu, finanšu plānošanu, uzraudzību, projektu atskaišu sistēmu.
• Prasmes – pielietot iegūtās zināšanas projektu vadīšanas etapos, prasme analizēt normatīvus aktus, veidot projekta kontroles mehanismu. • Kompetence - studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj organizēt un vadīt projektus uzņēmumos un organizācijās.
Kursa plāns
1 Projektu vadīšanas process un tā būtība
2 Projekta sākums
3 Projekta sakumā izmantojamās metodes un tehnikas
4 Projektu plānošanas dokumentācija. Projektu rokasgrāmatas, to saturs
5 Projektu kontrolingā izmantojamās metodes un tehnikas
6 Projektu atskaišu sistēma uzņēmumā
7 Faktisko datu apkopošanas un analīzes principi
8 Izmaiņu veikšana projektos
9 Multiprojektu vadīšanas principu izmantošanas analīze
10 Multiprojektu vadīšanā lietotās metodes un tehnikas
11 Projektu vadīšanas vajadzībām lietotais programmnodrošinājums
12 Projektu vides analīze
13 Projektu interesentu noteikšana principi
14 Projektu vadīšanā izmantotie līgumu veidi
15 Iepirkuma procedūras, dokumentācija un norise projektu vajadzībām 16 Prakses aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāta prakse 400 stundu apjomā. Prakses ietvaros maģistranti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas un prasmes. Maģistranti vāc detalizētu informāciju par izvēlēto uzņēmumu, izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus, apkopo rezultātus, izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus. Maģistranti sagatavo prakses atskaiti. Prakses noslēgumā maģistranti iesniedz atskaiti par praksi kopā ar prakses vietas apstiprinājumu/atsauksmi par prakses veikšanu. Atbilstoši prasībām studentiem jāaizstāv prakses atskaite.
Pamatliteratūra
1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. Auerbach Publications, 2008. ISBN 9781420045048
2. Kousholt B. Project Management – Theory and practice. Nyt Teknisk Forlag. 2007. 59 p. ISBN 87-571-2603-8
3. Nokes S.The Definitive Guide to Project Management. 2nd Ed.n. London (Financial Times / Prentice Hall) 2007. ISBN 978-0-273-71097-4 4. Lock D. Project Management (9th ed.) Aldershot, England; Burlington, VT: Gower, 2007. 520 p. ISBN 0-566-08772-3
Papildliteratūra
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.10 издание. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 848 с. ISBN 978-5-91180-771-9
2. Schmidt T. Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. Publ by John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2009. p. 252 p. ISBN 978-0470-41158-2 3. Belbin M. Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford, UK, 2010. 194 p. ISBN 978-1-85617-807-5
Periodika un citi informācijas avoti
1. Laikraksts Dienas Bizness [tiešsaiste] http://www.db.lv/ (skat.internetā 25.02.2013.)
2. Project Management Journal.[tišsaiste] http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management/#, (skat.internetā 03.03.2013.) ISSN: 0263-7863. 3. Magazine "Project Manager Today" [tiešsaiste] http://www.pmtoday.co.uk/content/en/default.aspx (skat.internetā 01.03.2013.)
Piezīmes
Profesionālā prakse paredzēta SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu.