Excel
Kursa nosaukums Komercdarbība
Kursa kods VadZP014
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 8
ECTS kredītpunkti 12
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Ināra Jurgena

Kursa anotācija
Studenti prakses laikā apgūst komercdarbības procesu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedaloties šī procesa plānošanā un organizācijā. Prakses laikā tiek nostiprinātas ar praksi saistītas teorētiskās zināšanas par uzņēmuma vadīšanas procesu, kontroli, efektivitātes novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – par uzņēmuma darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem; vadīšanas funkciju realizāciju uzņēmumā; vadīšanas metodēm uzņēmumā; informācijas lomu un komunikāciju vadīšanas procesa īstenošanu uzņēmumā; lēmumu pieņemšanas procesu uzņēmumā, produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizāciju, vadīšanu un kontroli. Prasmes – raksturot un analizēt uzņēmuma organizatorisko struktūru, izmantot uzņēmuma darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus, pielietot vadīšanas metodes uzņēmumā (organizācijā); gūt informāciju un veidot komunikāciju vadīšanas procesa īstenošanai; veikt uzņēmuma (organizācijas) vadīšanas funkciju plānošanu; izstrādāt lēmumu pieņemšanas procesu, iesaistot personālu lēmumu īstenošanā. Kompetence – par uzņēmuma (organizācijas) produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizēšanu, koordinēšanu, vadīšanu un kontroli.
Kursa plāns
1 Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma organizatorisko struktūru, uzņēmējdarbības veidu.
2 Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem.
3 Vadīšanas funkciju realizācija uzņēmumā.
4 Vadīšanas metodes uzņēmumā.
5 Informācija un komunikācija vadīšanas procesa īstenošana uzņēmumā.
6 Lēmumu pieņemšanas procesa izpēte uzņēmumā.
7 Produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizācija. 8 Produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa vadīšana un kontrole.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students profesionālo praksi veic patstāvīgi, ievērojot prakses vadītāja norādījumus. Profesionālās prakses atskaiti iesniedz un aizstāv norādītajā termiņā, iegūstot pozitīvu vērtējumu.
Piezīmes
Profesionālā prakse ir obligāta EF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.