Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības resursu plānošana un organizēšana
Kursa kods VadZP011
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 8
ECTS kredītpunkti 12
Kopējais stundu skaits kursā
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule

Kursa anotācija
Prakses mērķis-dot iespēju maģistrantiem nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas un paplašināt uzņēmējdarbības kopējo kompetenci un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešama uzņēmējdarbības vadītājam- resursu vadīšanas praktisko iemaņu attīstīšanā.
Kursa plāns
1 Iepazīties ar prakses uzņēmuma darbību
2 Iepazīties ar likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē vadības procesu uzņēmumā
3 Veikt nozīmīgāko resursu izpēti uzņēmumā (organizacijā)
4 Veikt resursu vadīšanas procesa izpēti uzņēmumā (organizācijā)
5 Izanalizēt resursu pietiekamību uzņēmumā
6 Veikt resursu plānošanu uzņēmumā (organizācijā)
7 Pielietot resursu plānošanā piemērotākās metodes. 8 Apkopot teorētisko un praktisko vadīšanas procesa aspektu pielietojumu un salīdzināt tos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc prakses studenti prakses vadītājiem iesniedz prakses atskaites dokumentus un oficiāli apstiprinātu atsauksmi no prakses uzņēmuma par veikto darbu un tā vērtējumu. Prakses atskaiti sastāda saskaņā ar konkrētās prakses programmā noteiktajām prasībām, prakses darba plānu un/vai studenta individuālo uzdevumu. Prakses atskaiti noformē atbilstoši Ekonomikas fakultātes izstrādātajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem.Prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar atbildīgās katedras vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija- vērtējums ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Economics of Resources, Agriculture and Food. Wesley D.Seitz, 1994.-477p.
2. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava. 2005. 456lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Otrais, pārstrādātais izdevums. – R.:Vaidelote, 2001. 509.lpp.. 4. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga; Kamene. 2004.
Papildliteratūra
1. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole - R.: Biznesa augstskola Turība, SIA, 2003. – 168 lpp
2. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. – R.: SIA Izglītības soļi, 2004. - 105 lpp
3. Apseglot pārmaiņu vējus .Ieva Kalve, 2006 4. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Apgāds „Jumava”, 2006. – 246 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls 3. Latvijas Ekonomists
Piezīmes
Priekšmets iekļauts EF profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" obligātajā daļā.