Excel
Kursa nosaukums Uzņēmuma vadīšana
Kursa kods VadZP010
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā 240
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 240
Kursa apstiprinājuma datums 18/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Prakses mērķis-dot iespēju maģistrantiem nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas un paplašināt uzņēmējdarbības kopējo kompetenci un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešama uzņēmējdarbības vadītājam- vadīšanas praktisko iemaņu attīstīšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Iepazīties ar prakses uzņēmuma darbību
2 Iepazīties ar likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē vadības procesu uzņēmumā
3 Veikt vadīšanas procesa izpēti uzņēmumā (organizacijā)
4 Veikt vadīšanas funkciju izpēti uzņēmumā (organizācijā)
5 Pielietot vadīšanas procesa iemaņas un izvērtēt šo iemaņu pielietojumu 6 Apkopot teorētisko un praktisko vadīšanas procesa aspektu pielietojumu un salīdzināt tos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc prakses studenti prakses vadītājiem iesniedz prakses atskaites dokumentus un oficiāli apstiprinātu atsauksmi no prakses uzņēmuma par veikto darbu un tā vērtējumu. Prakses atskaiti sastāda saskaņā ar konkrētās prakses programmā noteiktajām prasībām, prakses darba plānu un/vai studenta individuālo uzdevumu. Prakses atskaiti noformē atbilstoši Ekonomikas fakultātes izstrādātajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem.Prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar atbildīgās katedras vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija- vērtējums ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Vadīšanas pamati. Mācību grāmata Profesionālo studiju studentiem un maģistrantiem . Sast Mag.oec.,asoc. prof. U.Ivans un Dr.oec., doc. S.Ruskule. Mālnava 2006. 546 lpp.
2. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava. 2005. 456lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Otrais, pārstrādātais izdevums. – R.:Vaidelote, 2001. 509.lpp.. 4. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga; Kamene. 2004.
Papildliteratūra
1. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole - R.: Biznesa augstskola Turība, SIA, 2003. – 168 lpp
2. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. – R.: SIA Izglītības soļi, 2004. - 105 lpp
3. Apseglot pārmaiņu vējus .Ieva Kalve, 2006 4. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Apgāds „Jumava”, 2006. – 246 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls 3. Latvijas Ekonomists
Piezīmes
Priekšmets iekļauts EF profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" obligātajā daļā.