Excel
Kursa nosaukums Investīciju projekti bioekonomikā
Kursa kods VadZ6026
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 01/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. proj. mgmt., vieslekt. Guntis Bērze

Priekšzināšanas
VadZ5053, Uzņēmējdarbības plānošana
VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni par to, ka bioekonomikai un tās attīstībai ir milzīga nozīme gan mūsu valsts, gan visas pasaules pastāvēšanai un cilvēku nodrošināšanai ar produktiem, kuru ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie resursi. Galvenais nosacījums nepārtraukta attīstības cikla nodrošināšanai ir nemitīga attīstība, kura nav iedomājama bez investīciju piesaistes un to realizācijas ar projektu vadības orientētu pieeju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
zināšanas un izpratne, ka Latvijas resursu (zemes, kapitāla, darbaspēka) prasmīga, racionāla un ekonomiski efektīva izmantošana var vairot Latvijas ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību. Tas panākams, attīstot un izmantojot bioekonomikas zinātnes atziņas; Studiju kurss padziļina studentu zināšanas par projektu vadību saistība ar biotehnoloģiju izmantošanu
• prasmes izmantojot savas zināšanas un izpratni par ekonomikas izaugsmes iespējām analizēt bioekonomikas nozaru attīstību, meklēt produktu dziļākas, pilnīgākas un efektīvākas pārstrādes iespējas, kas vairo ražošanā pievienoto vērtību, risināt teorijas un prakses sasaistes uzdevumus;
• kompetence identificēt un prognozēt bioproduktu ražošanas un realizācijas iespējas kā iekšējos tā ārējos tirgos ar augstāku pievienoto vērtību, līdz ar to veicināt uz bioekonomikas nozaru izaugsmi un pienesumu tautsaimniecībā.
Kursa plāns
1 Ekonomikas zinātnes un prakses vēsturiskā attīstība
2 Fosilo resursu izmantošana
3 Bioekonomika – ilgtspējīgas attīstības faktors
4 Agrārā ekonomika
5 Agrobizness un vērtību ķēdes
6 Ražošanas izaugsme laukos
7 Biotehnoloģijas lauksaimniecībā
8 Biotehnoloģijas mežsaimniecībā
9 Investīciju projekti to raksturīgākās pazīmes.
10 Biotehnoloģiju izmantošana projektu realizācijā
11 Investīciju projektu resursu sadalījums un izmantošana.
12 Investīciju projektu realizācijas kritēriji, to pielietojums dažādiem projektu veidiem.
13 Investīciju projektu realizācijas kritēriju adaptācija konkrētam projektam.
14 Inovāciju un ideju ģenerēšana agrāro investīciju projektu vadībā.
15 Investīciju piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem. 16 Inovāciju iespējas projektu vadībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite 1. semestrī: izstrādāti praktisko darbu un semināra nodarbību uzdevumi- 60 %, izstrādāts un uzrakstīts 1 kontroldarbs bioekonomikā ar pozitīvu vērtējumu- 20%; 1 kontroldarbs atjaunojamo resursu projektu vadībā ar ieskaiti -20%.
Pamatliteratūra
1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori: Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
2. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In: Handbook of natural resource and energy economics. Kneese A.V, Sweeney J.L. (ed.) Vol. 1. Amsterdam a.o.: North-Holland, 1985. p. 61.-124.
3. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: monogrāfija = Renewable energy and its effective use in Latvia: monograph. M.Pelše , K.Naglis-Liepa, S.Zēverte-Rivža, V.Strīķis (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 12.-37., 315.-379. lpp. 4. Maley C.H. Project Management Concepts, Methods, and Technique. Florida: Auerbach Publications;, 2012. 1 edition. 482 p. ISBN-10: 1466502886, 3 Series: ESI International Project Management Series.
Papildliteratūra
1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā.: monogrāfija = Renewable energy and its effective use in Latvia : Monograph. Rivžas P. red. Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 38.–113. lpp. ISBN 9789984480855
2. Dubrovskis V., Adamovičs A. Bioenerģētikas horizonti: [monogrāfija]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 352 lpp. ISBN 978-9984-48-067-1. 3. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LR Finanšu ministrijas vietne. [Tiešsaiste] [Skatīts 24.02.2017]. Pieejams: www.esfondi.lv
2. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. 3. IPMA (International Project Management Association). [Tiešsaiste] [Skatīts 17.03.2017]. Pieejams: http://ipma.ch/ http://www.ipma.world/
Piezīmes
Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmā „Projektu vadība" profesionālās kompetences obligāto kursu studijās.