Excel
Kursa nosaukums Inovācijas un kreativitāte
Kursa kods VadZ6020
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 15/04/2013
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., doc. Jolanta Millere
Augstākā izglītība(līm.), , doc. (Emeritus) Maiga Krūzmētra

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis – izveidot studentiem priekšstatu par inovācijām un inovatīvu rīcību kā attīstības veicinātāja instrumentu. Darba gaitā tiek apskatīta inovācijas un inovāciju vadīšanas procesa būtība, ieviešanas posmi un nosacījumi. Tāpat tiek analizēti inovāciju veidi, šo veidu kopējās un atšķirīgās iezīmes. Studenti iepazīstas ar inovatīvo darbību Latvijā un ārvalstīs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par inovācijām, inovāciju ieviešanas procesu, inovācijām kā veiksmīgas uzņēmējdarbības priekšnosacījumu;
• prasmes – izvērtēt inovāciju nepieciešamību dažādu sociālo dzīves sfēru attīstībā, pielietot studiju kursā gūtās zināšanas inovāciju procesa vadīšanā; • kompetence – saprot inovāciju nozīmi veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenošanā. Spēj patstāvīgi vadīt inovāciju procesu un izvērtēt ar to saistītus aspektus. Spēj būt kompetenti ar inovācijām saistītos jautājumos.
Kursa plāns
1 Izmaiņas kā sabiedrības attīstības pamattendence
2 Mūsdienu pasaule un inovācijas. Kreativa personība kā inovatīvas darbības subjekts
3 Atklājumi un inovācijas
4 Inovāciju sfēra kā sistēma
5 Inovāciju procesa sastāvdaļas
6 Inovāciju procesa vadīšana (posmi, metodes)
7 Inovāciju procesa panākumi un kļūdas
8 Inovāciju rezultāta mērīšana
9 Tradicionālais un modernais ekonomikā
10 Tradicionālais un modernais politikā
11 Tradicionālais un modernais kultūrā
12 Tradicionālais un modernais pilsētu attīstībā
13 Tradicionālais un modernais lauku attīstībā
14 Mūžizglītība kā inovatīva pieeja cilvēkkapitāla veidošamā
15 Darbs projektos kā cilvēku nodarbinātības inovatīvs variants. 16 Inovāciju publiskas apzināšanās nepieciešamība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Ieskaite tiek kārtota mutiski vai rakstiski (formu nosaka kursa docētājs). Kursa apgūšanas gaitā docētājs var uzdot īsus kontroldarbus un patstāvīgos darbus. Nodarbību apmeklēšana ir obligāts nosacījums mācību kursa apgūšanai.
Pamatliteratūra
1. Ābeltiņa A. Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 151 lpp.
2. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
3. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā ,Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 205 lpp. 4. Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс, 1996. 414 с.
Papildliteratūra
1. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. The Oxford handbook of Innovations. Oxford: Oxford University Press, 2005. 656 p.
2. Roger E. M. The Diffusion of Innovation. New York: Free Press, 2003. 551 p. 3. Nacionālā inovāciju koncepcija. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5358_1.doc
Periodika un citi informācijas avoti
1. Inovācijas atbalsta struktūras, programmas Latvijā. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams: http://www.innovation.lv/ino2/index2.php?kat=par_portalu
2. Kapitāls. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.vcb.lv; www.humanrights.org.lv 3. Latvijas Ekonomists [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams :http://masts.lv/masts/wp-content/uploads/2009/11/ekonomists_laukumi.pdf
Piezīmes
Izvēles studiju kurss paredzēts pilna un nepilna laika maģistru studiju programmā Projektu vadība.