Excel
Kursa nosaukums Finanšu un investīciju vadīšana
Kursa kods VadZ6009
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 03/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Ingrīda Jakušonoka
Dr. oec., doc. Romēna Šulca

Kursa anotācija
Maģistranti padziļināti studē uzņēmējdarbības un inovāciju finansēšanas, uzņēmuma finanšu pārvaldības teorētiskos, metodoloģiskos un praktiskos jautājumus, izmantojot starptautiskās prakses un teorijas atziņas, kā arī pētot ES un Latvijas normatīvos aktus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu pielietošanu, reālo un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu un finansēšanas pamatprincipiem, finanšu vadības lēmumiem, inovāciju finansēšanu un finanšu riskiem, par uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa finansēšanas paņēmieniem;
• prasmes veikt investīciju ekonomisko novērtēšanu, optimālas projekta finanšu vadības sistēmas izveidošanu, veikt finanšu aprēķinus projektu ekonomiskās efektivitātes parametru izvērtēšanu, naudas plūsmas diskontēšanu, inflācijas ievērtēšanu projektu aprēķinos un finanšu risku noteikšanu; • kompetence – atbilstoši teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām izstrādāt investīciju politiku, veikt projektu ekonomisko novērtēšanu, ar tiem saistītos finanšu aprēķinus; plānot un pārvaldīt investīciju projektu, t.sk.inovāciju finansēšanu, veikt investīciju ienesīguma un riska sabalansēšanu, patstāvīgi pieņemt lēmumus uzņēmuma investīciju darbības efektivitātes paaugstināšanai
Kursa plāns
1 Finanšu vadības vieta uzņēmuma menedžmentā
2 Finanšu analīze un tās loma lēmumu pieņemšanā.
3 Apgrozāmie līdzekļi un krājumi, to vadīšana
4 Debitoru un naudas līdzekļu vadīšana
5 Uzņēmējdarbības un inovāciju finansēšanas avoti
6 Kapitāla struktūra un tās optimizācija uzņēmumā
7 Uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana
8 1.kontroldarbs - Finanšu analīze un uzņēmuma aktīvu un kapitāla vadība
9 Investīciju process, lēmumu par investīciju projektiem pieņemšanas kritēriji
10 Investīciju projektu finanšu aprēķini un prognozējamās naudas plūsmas analīze
11 Investīciju projektu vērtēšanas rādītāju sistēma un to aprēķināšanas metodes.
12 Investīciju projektu jutīguma analīze
13 2.kontroldarbs - Investīciju vadība un projektu ekonoiskā novērtēšana
14 Finanšu investīciju vadības etapi
15 Aktīvu novērtēšanas metodes. CAPM modelis. Risks un ienesīgums. 16 3.kontroldarbs - Finanšu investīciju risks un ienesīgums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, to izstrādā pēc individuāli ar pasniedzēju saskaņotas tēmas, iesniedz datorsalikumā (elektroniskā formā); jāsaņem pozitīvs novērtējums par prezentācijām semināru nodarbībās un darbu grupā (saskaņā ar semināru tēmu grafiku); ar pozitīvu vērtējumu jābūt uzrakstītiem visiem trim kontroldarbiem.
Pamatliteratūra
1. Sharpe W.S., Alexander G.J., Bailey J.V. Investments. 5th ed. M.Infra-M. 2009. 1028 pp.
2. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, Rīga, 2012, 313 lpp.
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд. Mоcква: ТК Велби, Проспект, 2007. 4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
Papildliteratūra
1. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
2. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. LHZB. Rīga, 2005. 131 lpp. 3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava. 2007. 266 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Journal of Managerial Finance. Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 1743-9132. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijmf&PHPSESSID=9c0rsst1q6f4vhln4lesbbnav0
2. The Journal of Risk Finance. Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 1526-5943. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1526-5943, skatīts 31.10.2014 3. Studies in Economics and Finance. Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 1086-7376. Pieejams: /http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1086-7376&volume=27&issue=4, skatīts 31.10.2014
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 1,5 gadu un 2,0 gadu studijās.