Excel
Kursa nosaukums Maģistra darbs
Kursa kods VadZ6008
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 20
ECTS kredītpunkti 30
Kopējais stundu skaits kursā
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa anotācija
Maģistra darbs - parāda maģistranta prasmi tautsaimniecībai aktuālu problēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā, kā arī viņa zinātnisko erudīciju un radošo potenciālu konkrētajā zinātnes nozarē.
Kursa plāns
1 jāparāda padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni un analītiskās spējas
2 jābūt zinātniskam pētījumam attiecīgajā zinātnes nozarē,
3 jāparāda autora prasme analizēt speciālo literatūru, ekonomisko informāciju un citus avotus
4 jādemonstrē prasme izmantot ārvalstu pozitīvo pieredzi konkrēto ekonomikas jautājumu risināšanā;
5 jāizmanto jaunākās pētniecības metodes datu ieguvei un apstrādei 6 pētījuma gaitai jābūt loģiskai, pēctecīgai, rezultātam vispārināmam un nepārprotamam.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darbs jāizstrādā un jāaizstāv, ievērojot LLU Senāta un Ekonomikas fakultātes Domes lēmumus.
Pamatliteratūra
1. EF Metodiskie noteikumi maģistra darba izstrādei, 2007
Piezīmes
Priekšmets iekļauts EF profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" obligātajā daļā.