Excel
Kursa nosaukums Transporta un loģistikas sistēmu menedžments
Kursa kods VadZ5086
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 19/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Gints Birzietis
Mg. oec., vieslekt. Rita Rozentāle

Priekšzināšanas
VadZ5045, Plānošana un kontrolings
VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana
Kursa anotācija
Studējošie apgūst kravu un pasažieru transportēšanas vadības un organizatoriskos jautājumus atsevišķu transporta veidu un Latvijas un starpvalstu uzņēmumu līmenī. Apgūst loģistikas sistēmas izveidošanu, darbības organizēšanu un plānošanu, kā arī kontroli uzņēmumā, loģistikas audita metodi, ir kompetenti par loģistikas nepieciešamību, īpatnībām un sistēmām dažādu nozaru uzņēmumos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - studējošie iegūs padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī izpratni par kravu un pasažieru transportēšanas procesu vadīšanu un organizēšanu vietēja un starptautiska mēroga pārvadājumos, kā arī par loģistikas pamatdarbību veidiem un to nodrošināšanas ekonomiskajiem un vadības mehānismiem un instrumentiem.
• Prasmes - studējošais spēs patstāvīgi izmantot teoriju un zināšanas, lai īstenotu pārvadājumus lokāla un starptautiska mēroga loģistikas ķēdēs, identificēt loģistikas komponentus uzņēmumā un meklēt optimālākos variantus ilgtspējīgai loģistikas sistēmai, prot definēt loģistikas sistēmas audita mērķi, uzdevums un objektu, noteikt audita projekta mērogu un prioritātes, izstrādāt projekta realizācijas loģiku. • Kompetence - studējošais spēs patstāvīgi kritiski analizēt ar pārvadājumiem un loģistiku saistītās problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus, pilnveidot loģistikas organizāciju, nodrošinot efektīvu kravu un pasažieru transportēšanu mūsdienu loģistikas ķēdēs.
Kursa plāns
1 Transporta būtība un funkcijas. Transporta organizācija un struktūra Latvijā.
2 Sauszemes, ūdens un gaisa transporta veidu raksturojums. Transporta veidu kombinēšana.
3 Transports un vide. Transportēšanas izmaksu raksturojums.
4 Transporta procesu modelēšana. Pasažieru transporta organizācija un vadība.
5 Transporta pakalpojumi, to veidi, klasifikācija. Transporta loģistikas informācijas nodrošinājums.
6 Taras un iepakojuma loģistiskie aspekti. Krājumu loma loģistikā.
7 Kravu piegādes sistēmu veidošana un izvēle. Loģistikas pieeja pasažieru pārvadājumos.
8 Starptautiskā specializācija. Starpniekdarbības nepieciešamība.
9 Loģistikas jēdziens, definīcijas un loģistikas vēsturiskā attīstība, attīstības faktori.
10 Galvenās loģistikas izmaksu grupas. Aktualitātes un situācija Latvijā un pasaulē loģistikas jomā.
11 Iepirkšanas loģistika. Ražošanas loģistika.
12 Sadales loģistika. Servisa loģistika.
13 Loģistikas pamatdarbību veidu nodrošināšanas ekonomiskie un vadības mehānismi un instrumenti.
14 Loģistikas vieta uzņēmumā un loģistikas procesu organizēšana un vadīšana uzņēmumā.
15 Loģistikas sistēmas audits. 16 Loģistikas nepieciešamība, nozīme, īpatnības un sistēmas dažādās nozarēs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošais gala pārbaudījums – eksāmens, kurš veidojas no sekojošu starprezultātu kontroles:
Transporta vadības daļa (50% no eksāmena vērtējuma): Vērtējums tiek izlikts, ja ir sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi. Vērtējumu veido semestra laikā rakstīto kontroldarbu atzīmju vidējā aritmētiskā vērtība. Loģistikas sistēmu menedžmenta daļas (50% no gala vērtējuma): Semestra laikā obligāti jāizpilda visi kursa programmā paredzētie praktisko darbu uzdevumi un zināšanu objektīvākai novērtēšanai sekmīgi jānokārto kontroldarbi. Vērtējumu veido semestra laikā rakstīto kontroldarbu atzīmju vidējā aritmētiskā vērtība.
Pamatliteratūra
1. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. – 380 lpp. [tiešsaiste]. [skatīts 28.11.2017.]. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/mod/resource/view.php?id=51356
2. Praude, V. Beļčikovs, J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. – 544 lpp.
3. Christopher, M. Logistics and supply chain management. (4 th edition) London: Financial Times/ Prentice Hall. 2010. – 288 p. 4. Krūmiņš, N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004. – 153 lpp.
Papildliteratūra
1. Sprancmanis, N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. – 284 lpp.
2. Sprancmanis, N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. – 360 lpp. 3. Latiševs V. Praktisks palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai. Rīga: Merkūrijs Lat. 2008. – 284 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ikgadējā foruma Transporta & loģistika publicētās nozares speciālistu un profesionāļu prezentācijas – http://konferences.db.lv/arhivs - Nedarbojas
Varbūt šī adrese: http://konferences.db.lv/conferences/
2. Latvijas transporta un loģistikas nozares portāls [tiešsaiste] [skatīts 28.11.2017.]. Pieejams: www.transport.lv 3.LR Satiksmes ministrijas mājaslapa [tiešsaiste] [skatīts 28.11.2017.]. Pieejams: http://www.sam.gov.lv
Piezīmes
B daļas obligāts studiju kurss maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas vizienam „Bizness un loģistika”.