Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings
Kursa kods VadZ5055
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 10/03/2015
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Anita Auziņa
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule

Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbības plānu sistematizācijā un kontroles sistēmas izveidē.Galvenās priekšmeta priekšrocības ir sistēmzināšanu attīstīšana un veidošana. Studiju kursa galvenās aktualitātes ir kopēju rādītāju grupu veidošana dažāda līmeņa plānu un plānošanas rādītāju analīzē un kontrolē. Studiju priekšmets aptver visu uzņēmējdarbības plānošanas līmeņu un galveno sfēru raksturīgāko kontroles punktu identificēšanu un analīzi, kuras rezultātā var tikt noteikti kontrolējošie raksturlielumi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par plānošanas un kontrolinga pielietojumu uzņēmumos un organizācijās.
• Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju par plānošanas un kontrolinga pieejām. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par plānošanas un kontrolinga jautājumiem. Spēj patstāvīgi veikt plānošanu un pielietot kontrolinga elementus uzņēmumā. • Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas plānošanas un kontrolinga jomā, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.
Kursa plāns
1 Plānošanas metodoloģija.Plānošanas normatīvu un normu sistēma.
2 Plānošanas sistēma uzņēmumā. 1.kontroldarbs.
3 Preču un pakalpojumu noieta plānošana.
4 Ražošanas (pakalpojuma sniegšanas) plānošana.
5 Sagādes plānošana.
6 Finanšu plānošana.
7 Finanšu plānošana.
8 Plānu ekonomiskā efektivitāte un kvalitāte. 2.kontroldarbs.
9 Kontrolinga būtība, funkcijas, uzdevumi, metodes un instrumenti.
10 Kontrolinga objektu klasifikācija.
11 Kontrolinga instrumenti to piemērošana.
12 Stratēģiskais kontrolings. 3.kontroldarbs.
13 Operatīvais kontrolings.
14 Informācijas sistēmas nozīme kontrolingā.
15 Kontrolinga sistēma. 4.kontroldarbs. 16 Kontrolinga organizēšana un piemērošana uzņēmumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošais gala pārbaudījums – eksāmens, kurš veidojas no sekojošu starprezultātu kontroles:
Uzņēmējdarbības plānošanas daļa (50% no eksāmena vērtējuma): 1.kontroldarbs (sastāda 20% no eksāmena vērtējuma) - temats „Plānošanas metodoloģija, plānošanas normatīvu un normu sistēma, plānošanas sistēma uzņēmumā”; 2.kontroldarbs (sastāda 20% no eksāmena vērtējuma) – praktisko plānošanas aprēķinu uzdevumi; praktiskie darba uzdevumiem - jābūt sekmīgi izpildītiem visiem praktisko darbu uzdevumiem (sastāda 10% no eksāmena vērtējuma). Kontrolinga daļa (50% no gala vērtējuma): 3.kontroldarbs (sastāda 25 % no vērtējuma) - temats „Izmaksu-ieņēmumu kontrolinga aprēķini”; 4.kontroldarbs (sastāda 25 % no vērtējuma) - temats „ABC/XYZ kontrolinga aprēķini”.
Pamatliteratūra
1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
3. Klauss A. Kontrolings. Rīga, 2000. 255 lpp. 4. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskolaTurība, 2006. 115 lpp.
Papildliteratūra
1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp. 2. Zvirbule-Bērziņa A.,Mihejeva L.,Auziņa.A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
2. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505 3. International Small Business Journal, http://isb.sagepub.com/ Print ISSN 0266-2426; Online ISSN 1741-2870
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība”