Excel
Kursa nosaukums Plānošana un kontrolings
Kursa kods VadZ5045
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 07/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule

Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbības plānu sistematizācijā un kontroles sistēmas izveidē. Galvenās kursa priekšrocības ir sistēmzināšanu attīstīšana un veidošana. Studiju kursa galvenās aktualitātes ir kopēju rādītāju grupu veidošana dažāda līmeņa plānu un plānošanas rādītāju analīzē un kontrolē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par plānošanas un kontrolinga pielietojumu uzņēmumos un organizācijās; Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju par plānošanas un kontrolinga pieejām. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par plānošanas un kontrolinga jautājumiem. Spēj patstāvīgi veikt plānošanu un pielietot kontrolinga elementus uzņēmumā; Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas plānošanas un kontrolinga jomā, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi
Kursa plāns
1 Plānošanas mērķi, uzdevumi , sistēma uzņēmumā
2 Plānošanas līmeņi un atbildības- funkcionālās sistēmas.
3 Plānu veidi un to galvenie uzdevumi uzņēmumā- kā vienotā sistēmā
4 Sistēmplāni- to nepieciešamība un saistība ar uzņēmuma struktūru
5 Plānošanas procesa modelēšana uzņēmumā
6 Kontrolinga būtība, funkcijas, uzdevumi, metodes un instrumenti
7 Kontrolinga objektu klasifikācija
8 Kontrolinga instrumenti to piemērošana
9 Ieņēmumu-izmaksu kontrolings
10 Operatīvais kontrolings
11 Stratēģiskais kontrolings
12 ABC/XYZ analīzes būtība
13 ABC/XYX analīzes aprēķini
14 Kontrolinga sistēmas veidošana uzņēmumā
15 Kontrolinga sistēmai nepieciešamie rādītāji, to grupas 16 Kontrolinga organizēšana un piemērošana uzņēmumos
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentam jāuzraksta 3 kontroldarbi: (1-Plānošanas veidi, sistēmas, plānošanas principi. Metodes. Plānu veidi 2-Izmaksu-ieņēmumu kontrolinga aprēķini 3- ABC/XYZ aprēķini ) Kontroldarbus raksta pēc attiecīgās tēmas apguves, mācībspēka noteiktajā laikā. Kontroldarbus pārrakstīt nedrīkst. Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no kontroldarbos saņemto 10 ballu skalas vērtējumu īpatsvara, kur 1. kontroldarbs sastāda 25%,2. kontroldarbs sastāda 35%, 3. kontroldarbs sastāda 40%
Pamatliteratūra
1. Zvirbule-Bērziņa A. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004 ISBN 9984766004
2. Didenko K. Uzņēmējdarbības ekonomika : mācību līdzeklis /Rīga : RTU Izdevniecība, 2011 ISBN 9789934102066
3. Klauss A. Kontrolings : A-Z : skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Preses Nams, 2000. ISBN 9984004015 4. Whitley R. Business systems and organizational capabilities : the institutional structuring of competitive competences. Oxford; New York : Oxford University Press, 2007. ISBN 9780199205172
Papildliteratūra
1. International Business Control, Reporting and Corporate Governance. CIMA Publishing, Oxford, 2009. 240 p. ISBN 978-0-7506-8383-8 http://www.sciencedirect.com
2. Enterprise Planning and Development. Oxford. 2006. ISBN 978-0-7506-8064-6 http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750680646 3. Process Planning. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003. 496 p. ISBN 978-0-7506-5129-5 http://www.sciencedirect.com
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Economics and Business. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN 0148-6195. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01486195 2. International Business Review [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN 0969-5931. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09695931 3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922
Piezīmes
Obligātais studiju kurss (A daļa) LLU EF akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmā „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.