Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības likumdošana un institucionālā vide
Kursa kods VadZ5024
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 27/01/2012
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Ligita Bite

Kursa anotācija
Studiju kursa apgūšanas procesā maģistrantūras studenti iepazīstas ar likumdošanas procesu, likumdošanas pamatprincipiem, administrējošām institūciju darbību un pienākumiem un uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru. Pēc studiju kursa apgūšanas maģistrantūras studenti pārzinās likumdošanas procesu, likumdošanas pamatprincipus, likumu uzbūves tehnoloģiju, uzņēmējdarbības administrējošo institūciju darbības principus un pienākumus, kā arī institucionālās vides sistēmu un struktūru.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – par likumdošanas procesu, likumdošanas principiem, administrējošo institūciju darbību un pienākumiem un institucionālās vides sistēmu un struktūru normatīvo aktu klasifikāciju un spēkā stāšanās laiku, valsts funkcijām uzņēmējdarbībā, par valsts pārvaldi un uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru. Prasmes – izprot likumdošanas procesu, spēj pielietot uzņēmējdarbību regulējošo tiesiski normatīvo aktu normas, izvērtēt tiesiski normatīvo aktu prasības, izprot institucionālās vides sistēmu un struktūru. Kompetence – pārzina valsts likumdošanas procesu, tiesiski normatīvo aktu hierarhiju, to izstrādāšanas, pieņemšanas un izsludināšanas kārtību, izprot institucionālās sistēmu, struktūru un tās lomu uzņēmējdarbībā, kā arī spēj izprast tiesiski normatīvo aktu uzbūvi un to nozīmi.
Kursa plāns
1 Vispārīgs normatīvo aktu izteiksmes raksturojums.
2 Tiesiski normatīvo aktu izstrāde.
3 Likuma teksta iedalījums un likuma nosaukuma veidošana.
4 Likumā lietoto terminu izvēles principi.
5 Likuma satura sastāvdaļas.
6 Likuma grozīšanas noteikumi.
7 Likumdošanas procesa raksturojums.
8 Uzņēmējdarbības reglamentējošo tiesiski normatīvo aktu iedalījums un būtisko normu raksturojums.
9 Uzņēmēju darījumu regulējošās normas.
10 Uzņēmējdarbību administrējošās institūcijas un to darbības specifika.
11 Institucionālās vides raksturojums 12 Valsts pārvaldes struktūra un raksturojums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Patstāvīgajā darbā studenti izstrādā tiesiski normatīvo aktu uzņēmējdarbībā, norādot administrējošās institūcijas un nepieciešamo institucionālo vidi, tā realizēšanai. Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti, kuras vērtējums ir atkarīgs arī no semestra kumulatīvā vērtējuma. Gala ieskaitē drīkst piedalīties studenti, kuri izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši patstāvīgo darbu.
Maģistranta novērtējums tiek balstīts uz:
30% no kopējā vērtējuma sastāda maģistranta mājas darba vērtējums;
30% no kopējā vērtējuma sastāda maģistranta patstāvīgā darba vērtējums;
30% no kopējā vērtējuma sastāda maģistranta vērtējums noslēguma ieskaites darbā; 10% no kopējā vērtējuma sastāda līdzdalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās (semināros) un nodarbību apmeklējums.
Pamatliteratūra
1. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Rīga: BA Turība, 2003. 215 lpp. Ir LLU FB 2 eks.
2. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp. http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
3. Lukašina O., Galkina V. Uzņēmējdarbības tiesības. Rīga: BKI, 2005. 101 lpp. 4. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 146 99 lpp.
Papildliteratūra
1. Likums „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” LR likums Latvijas Vēstnesis NR 205., 2009 Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57317
2. Ministru kabineta iekārtas likums. LR likums Latvijas Vēstnesis, 2008. Nr.82. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=175919 3. Meikališa Ā., Strada – Rozenberga A. Kriminālprocess. Raksti, 2005-2010. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010. 832 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407- 3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), LLU EF profesionālās maģistru studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”.