Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība un vides ekonomika
Kursa kods VadZ4064
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 09/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., vieslekt. Astra Asejeva

Kursa anotācija
Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības vidi. Izprot ietekmes uz vidi novērtējumu. Apgūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un vides ekonomiskai vērtēšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par uzņēmējdarbības teorētiskajām nostādnēm un uzņēmējdarbības problēmu inovatīviem risinājumiem.
• Prasmes - iegūst uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās prasmes, novērtējuma sistēmas veidošanu. • Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai novērtētu uzņēmuma darbību un tā attīstību kavējošos faktorus.
Kursa plāns
1 Uzņēmējdarbības pamatjēdzienu skaidrojums. Uzņēmējdarbības veidi
2 Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums
3 Komercdarbības formas Latvijā
4 Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmumu dibināšana un reorganizācija
5 Inovāciju uzņēmējdarbība
6 Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība
7 Uzņēmējdarbības plānošana
8 Uzņēmumu finansēšanas avoti
9 Investīcijas un to nozīme
10 LR nodokļu un nodevu sistēma
11 Ietekmes uz vidi noteicošie faktori, principi, novērtējuma būtība un nozīme
12 Vides risku vadība
13 Vide un ilgtspējīga attīstība
14 Vides vērtēšana
15 Vides nodokļi 16 Attīstības ilgtspējas analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Akumulējošā eksāmena saņemšanai jābūt izstrādātiem visiem praktiskajiem darbiem, patstāvīgam darbam, kontroldarbiem jābūt ar sekmīgu vērtējumu.
Pamatliteratūra
1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brūvers I. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 256 lpp.
2. Hofs K.G.(sadarbībā ar R.Alsiņu). Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: SIA J.Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. 2.izd. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2006..138 lpp. 2005.g. izd. 4. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp.
Papildliteratūra
1. Ābeltiņa A. Inovācija – XXl gadsimta fenomens. Rīga: Turība biznesa augstskola, 2008. 152 lpp.
2. Atstāja Dz. Saimnieciskās darbības radītā vides piesārņojuma ekonomiskā novērtēšana Latvijā. Rīga: RTU, 2008. 3. Kļaviņš M., Nikodemus O., Segliņš V. U.c. Vides zinātne. M.Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Latvijas Ekonomists: Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922. 3. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
Piezīmes
Kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmai „Vide un ūdenssaimniecība”.