Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības ekonomika
Kursa kods VadZ4062
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Inese Saulāja

Kursa anotācija
Pēc studiju kursa noklausīšanās studenti iegūst zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbības būtība, pamatprincipi, vidi, uzņēmēju un uzņēmumu. Noklausoties kursu, students pārzina komercdarbības formas, kā arī uzņēmuma dibināšanas un organizēšanas pamatprincipus. Konkrētai uzņēmējdarbības idejai tiek raksturoti un analizēti riski. Ar praktiskiem uzdevumiem tiek veikta uzņēmējdarbības plānošana. Tiek analizēta uzņēmuma integrācija un kooperācija. Tiek analizēta uzņēmuma darbības ierobežošana, izbeigšana un maksātnespēja.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par uzņēmējdarbības teoriju un jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par uzņēmējdarbības jēdzieniem un pamatprincipiem. Pēc kursa noklausīšanās students izzina komercdarbības vidi, tās formām, dibināšanas gaitu, kā arī plānošanas un darbības organizāciju uzņēmumā.
• Prasmes – prot pielietot plānošanas, situācijas analīzes, konkurentu analīzes u.c. metodes uzņēmumos. Prot ģenerēt uzņēmējdarbības ideju, kā arī to pamatot. Izstrādāt analīzes kopumu jaunam uzņēmumam (argumentēt un pierādīt idejas dzīvotspēju). • Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas komercdarbības (uzņēmējdarbības) idejas, kā arī praktiskas prasmes jauna uzņēmuma dibināšanā, izstrādājot biznesa plāna sastāvdaļas.
Kursa plāns
1 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi
2 Idejas uzņēmējdarbības realizācijai
3 Uzņēmējdarbības vide
4 Riski uzņēmējdarbībā
5 Riski uzņēmējdarbībā
6 Komercdarbības formas
7 Uzņēmums un tā dzīves cikls
8 Uzņēmējs. Uzņēmēja rīcību noteicošie faktori
9 Mazie un vidējie uzņēmumi
10 Uzņēmuma finansēšanas avoti
11 Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana
12 Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana
13 Uzņēmuma darbības plānošana
14 Uzņēmuma darbības plānošana
15 Uzņēmuma integrācija un kooperācija 16 Uzņēmuma maksātnespēja
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem praktiskiem darbiem.
Eksāmena atzīme ir atkarīga no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1. Kontroldarbs: 20 punkti;
2. Kontroldarbs: 20 punkti;
3. Kontroldarbs: 15 punkti;
Eksāmens (testa veidā): 45 punkti. 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā kurss. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 183 lpp.
3. Komerclikums: LR likums.Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160 (2069/2071), 4.maijs, 2000. 4. Maksātnespējas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.124 (4316), 6.augusts, 2010.
Papildliteratūra
1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Raka, 2004. 140 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp. 3. Kooperatīvo sabiedrību likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.48/49 (1109/1110), 24.febr., 1998.
Periodika un citi informācijas avoti
1. „Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
2. „Dienas Bizness” nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1994-. ISSN 1407-2041. 3. „Latvijas Ekonomists” Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
Piezīmes
Nozares profesionālais specializācijas kurs (B3) EF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".