Excel
Kursa nosaukums Personāla vadīšana
Kursa kods VadZ4040
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 23/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., asoc. prof. Uldis Ivans

Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas personāla vadīšanas teorētiskajos aspektos, personāla vadīšanas metodēs un paņēmienos. Tiek analizēti darbaspēka avoti, personāla atlases veidi un intervija, izvērtētas darba stimulēšanas sistēmas, motivēšana un tās iespējas. Kursa ietvaros tiek apgūti saskarsmes principi, kā arī analizēti varas izpausmes formas un veidi..
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - iegūs vispusīgas un specializētas zināšanas organizāciju veidošanā un to darbībā. Izpratīs organizāciju funkciju nozīmi. iegūs zināšanas par pārvaldības riskiem un novēršanas iespējām.
• Prasmes – spēs izstrādāt organizāciju struktūras, pratīs novērtēt katras organizācijas priekšrocības un trūkumus. Spēs konsultēt klientus, organizāciju darbiniekus organizāciju pārvaldībā un struktūras izstrādāšanā. Spēs praktiski pielietot kursā apgūtās zināšanas. • Kompetence – spēj formulēt un aprakstīt organizāciju pārvaldības procesā sniegto informāciju, noformēt to uzdevumus, orientēties vadības procesos. Spēj atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to vadības problēmu risināšanai.
Kursa plāns
1 Personāla vadīšanas jēdzieni
2 Uzņēmuma mērķi un nākotnes personāls
3 Organizācijas misijas formulējums
4 Personāla plānošana
5 Kvantitatīvā plānošana. Kvalifikācijas plānošana.
6 Darba apraksti. Kas ir darbavieta, darbs. Darba apraksta saturs. Kas sagatavo darba aprakstu
7 Darba sludinājumi. Darba sludinājuma saturs
8 Personāla atlase
9 Intervija. Intervijas sagatavošana. Jautājumu sagatavošana
10 Adaptācija
11 Sarunu vadīšana. Patīkamas sarunas gaisotnes radīšana. Jautājumu uzdošana
12 Motivācija
13 Vadības stili
14 Personāla dokumenti
15 Personāla dokumenti 16 Personāla novērtēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Zināšanu kontrole:
1.kontroldarbs – Personāla vadīšanas jēdzieni, personāla plānošana, Darba sludinājumi.
2.kontroldarbs – Personāla atlase, sarunu vadīšana, motivācija, personāla novērtējums.
3. 1.seminārs - Profesiju klasifikators un profesiju standarts.
4. 2.seminārs. Darba likums.
Nosacījumi ieskaites kārtošanai:
Izpildīti praktiskie darbi.
Ieskaites vērtējums atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: - to veido vidējā atzīme par kontroldarbiem un semināriem.
Pamatliteratūra
1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
2. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
3. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp. 4. Personāla vadīšana. Darba burtnīca studiju priekšmetā „Personāla vadīšana”. Sast. Ivans U. Malnava: LLU, 2007. 63 lpp.
Papildliteratūra
1. Hovards S. Curriculum vitae. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 72 lpp.
2. Personal knowledge management : individual, organizational and social perspectives / edited by David Pauleen and G.E. Gorman. Fernham ;Burlington, VT : Gower Publishing Limited, 2011. 269 p. 3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709. 3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga : Diena: Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3) EF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem.