Excel
Kursa nosaukums Vadīšana
Kursa kods VadZ4038
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 48
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 23/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., lekt. Vizma Kūlupa
Mg. oec., asoc. prof. Uldis Ivans

Kursa anotācija
Studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību un saturu, vadīšanas sistēmu Latvijā un pasaulē, par uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Praktisko nodarbību laikā studenti iepazīstas ar vadītājam nepieciešamām kompetencēm, izkopj uzņēmējam un vadītājam nepieciešamās prasmes grupas, komandas un organizācijas vadīšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās;
• prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku; • kompetence sadarbībā ar zinātniskā darba vadītāju, akadēmisko personālu veikt empīriskus pētījumus par organizācijas vadīšanas procesu. Spēja un vēlme iesaistīties vadīšanas procesa realizēšanā valsts pārvaldes, privātajā, uzņēmējdarbības un sabiedriskajā sektorā. Izpratne par savas profesiogrammas pilnveidošanas nepieciešamību mūžizglītības formā.
Kursa plāns
1 Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas funkcijas un metodes
2 Vadīšanas teorijas, to attīstība
3 Organizācijas būtība, struktūra, to veidi. Organizācijas kultūra
4 Plānošana, būtība un veidi.
5 Lēmumi, būtība, veidi. Lēmumu pieņemšanas process un metodika
6 Kontrole, tās veidi un nozīme organizācijā
7 Motivēšana un motivācijas teorijas
8 Cilvēkresursu loma organizācijā un personāla vadība
9 Komunikācijas būtība un organizēšana uzņēmumos
10 Vadītājs un tā profesiogrammas raksturojums organizācijā.
11 Vadīšanas stili.
12 Vara, autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderība.
13 Komandas veidošanas principi un vadība.
14 Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas.
15 Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla. 16 Laika un stresa menedžments.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Gala vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1.kontroldarbs: līdz 25 punkti
• 2. kontroldarbs: līdz 25 punkti
• Patstāvīgais darbs: līdz 25 punkti
• Eksāmens: līdz 25 punkti. 10 punkti veido gala atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
2. Praude V. Menedžments. Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga : Burtene, 2012. 2 sēj.
3. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF, 2007. 214 lpp. 4. Daft R.L., Kendrick M, Vershinina N. Management. Australia: South-Western Cengage Learning, 2010. 856 p.
Papildliteratūra
1. Dubkēvičs L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011. 120 lpp.
2. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp. 3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN 1746-5265.
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922 3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga : Diena: Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3) EF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem.