Excel
Kursa nosaukums Konfliktu vadīšana uzņēmumā
Kursa kods VadZ3028
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Andrejs Lazdiņš

Priekšzināšanas
JurZ2026, Tiesību pamati
VadZ4053, Vadīšana
Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas konfliktu vadīšanā uzņēmumā. Studenti spēj orientēties konfliktu situācijās, izraisošo cēloņu noteikšanā, plānot konfliktu atrisināšanu un profilaksi. Students ir apguvis konfliktu risināšanas modeļus, spēj pielietot alternatīvas metodes un pieejas konfliktu risināšanā. Studenti iegūst uzņēmuma vadītājam nepieciešamo izpratni par konfliktu vadīšanu uzņēmumā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - Zina un izprot konfliktu pamatelementus, konfliktu rašanos un attīstību. Ir zināšanas un izpratne par konfliktu veidiem, konflikta risināšanas metodēm un paņēmieniem.
Prasmes - Prot patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas par konfliktiem, argumentēti izskaidrot un diskutēt par konfliktu un tā cēloņiem, un izstrādāt profilakses plānu konfliktu novēršanā. Kompetences - Spēj analizēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus konfliktu vadīšanā uzņēmumā.
Kursa plāns
Konfliktu būtība un struktūra uzņēmumā, konfliktu cēloņi un motīvi.
2. Uzņēmuma funkcionāli – organizacionālie vadīšanas nosacījumi.
3. Uzņēmuma iekšējo konfliktu rādītāji kognitīvajā sfērā.
4. Uzņēmuma darbinieku konstruktīvo un destruktīvo konfliktu vadīšanas sekas un ietekme uzņēmuma darbībā.
5. Uzņēmuma darbinieku iekšējo konfliktu izmantošana motivēšanas un adaptācijas procesā.
6. Uzņēmuma konfliktu prognozēšanas formas.
7. Uzņēmuma konfliktu profilakses pasākumi un to organizācija.
8. Uzņēmuma darbinieku iekšējo konfliktu brīdināšanas nosacījumu vadīšanas iespējas.
9. Uzņēmumu konfliktu noregulēšanas metožu izvēle un pielietošana.
10. Darba konfliktu veidi un to vadīšanas iespējas.
11. Darbinieku dzīves līmeņa pazeminošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātu.
12. Sociālo pretrunu risināšanas metožu pielietošana, Latvijas valsts juridiskās normas par piketu, streiku pieteikšanu un rīkošanu.
13. Uzņēmuma konfliktu konstruktīvie risināšanas paņēmieni un risinājuma kritēriju izvēles pamatojums.
14. Konfliktu risināšanas konstruktīvā metodika, nosacījumi un faktoru vadīšana uzņēmumā.
15. Uzņēmuma konfliktu risināšanas stratēģijas un to pielietošanas pamatojums. 16. Konflikti un konfliktu risināšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaites vērtējums veidojas semestra laikā: tests, situācijas analīze, divi kontroldarbi (60 punkti) un noslēgumā kontroldarbs (40 punkti).
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studiju kursa ietvaros students izpilda 10 praktiskos darbus. Patstāvīgajās studijās students sagatavojas kontroldarbiem, studējot papildliteratūru un informāciju periodiskajos izdevumos.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ietvaros students iegūst 100 punktu, kur 10 punkti atbilst 1 atzīmes ballei.
Pamatliteratūra
Eberhards G. Fēlovs. Konflikti darbā. Rīga: Balta eko, 2003, 10 lpp.
2.Konflikti un to risināšana. Grāmatu sērija “Lessons Learned, sarunas par pasaules līderiem” Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 110 lpp.
3.Peka Pikeringa. Strīdi. Nesaskaņas. Konflikti. Rīga: 2000, 185 lpp. 4.Šmidhts V. u.c. Sarunu un konfliktu risināšana. Grāmatu sērija “Harvard. Business Review” Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2007, 184 lpp.
Papildliteratūra
Thomas K. W., Kilman R. M., Thomas – Kilman Conflict Mode Instrument. Mountain View, CA: CPP, Inc., 2007, 34 pp. 2.Sandole D. J., Byrne S., Sandole – Staroste I., Senehi J. Handbook of Conflict Analysis and Resolution. Oxon: Rootledge, 2009, 535 pp.
Periodika un citi informācijas avoti
Dienas Bizness : nedēļas laikraksts ISSN 1407-2041
2.Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
3.Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505 4.The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”