Excel
Kursa nosaukums Sociālā uzņēmējdarbība
Kursa kods VadZ3025
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 29/04/2014
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Lāsma Līcīte

Kursa anotācija
Studiju kursa apgūšanas procesā studenti izpratīs sociālās uzņēmējdarbības būtību, tās pamatprincipus un funkcijas ekonomikā. Tiks iegūtas zināšanas un prasmes sociālā uzņēmuma veidošanā atbilstoši tā darbības mērķim un tiesiskajam regulējumam Latvijā. Tiks apzināti sociālās uzņēmējdarbības attīstību ietekmējošie faktori un noteikti tās attīstības virzieni. Studiju kursa ietvaros tiks izmantoti grupu darbi, radošās domāšanas metodes, prāta vētra, diskusijas un gadījumu analīze (case study) par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā un pasaulē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par sociālās uzņēmējdarbības būtību, tās vēsturisko attīstību un rašanās priekšnoteikumiem. Studentam veidojas izpratne par sociālo uzņēmējdarbību Latvijas un starptautiskā kontekstā, kā arī rodas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi ekonomikā.
• Prasmes – dibināt sociālo uzņēmumu atbilstoši tiesību aktiem Latvijā, ievērojot sociālā uzņēmuma pamatprincipus. • Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskas iemaņas, lai veidotu sociālo uzņēmumu un novērtētu to attīstību ietekmējošos faktorus.
Kursa plāns
1 Sociālās uzņēmējdarbības būtība
2 Sociālās uzņēmējdarbības veidošanās priekšnoteikumi un attīstības posmi
3 Sociālā uzņēmuma identificēšanas kritēriji
4 Sociālais uzņēmējs un to raksturojošās pazīmes
5 Sociālā uzņēmējdarbība un korporatīvi sociāli atbildīga uzņēmējdarbība
6 Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Latvijā
7 Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Eiropas valstīs
8 Sociālās uzņēmējdarbības funkcijas ekonomikā
9 Sociālo uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori
10 Atbalsta instrumenti sociālās uzņēmējdarbības attīstībai
11 Sociālā uzņēmuma dibināšana
12 Sociālā uzņēmējdarbība lauku reģionos
13 Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā
14 Sociālās uzņēmējdarbības attīstības ekonomiskie ieguvumi
15 Prezentācijas par izstrādātajiem sociālajiem uzņēmumiem 16 Prezentācijas par izstrādātajiem sociālajiem uzņēmumiem
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā studentiem jāizpilda kursa programmā visi praktisko darbu uzdevumi un 3 patstāvīgie darbi. Zināšanu novērtējumā galvenie komponenti ir patstāvīgajos darbos iegūtais novērtējums, kā arī tiks vērtēts apmeklējums, līdzdalība un aktivitāte nodarbībās.Studiju kursā tiek izmantota akumulējošā zināšanu novērtēšana. Kopējais maksimālais punktu skaits ir 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk.:
pārbaudes darbos – 70 punkti (sociālā uzņēmuma analīze – 25 punkti; case study sociālajam uzņēmumam – 20 punkti; jauna sociālā uzņēmuma izveide – 25 punkti);
nodarbību apmeklējums – 20 punkti;
aktivitāte nodarbībās – 10 punkti. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido atzīmes vienu balli.
Pamatliteratūra
1. Lešinska A., Litvins G., Pīpiķe R., Šimanska I., Kupcis O., Bušēvica K. Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. [Rīga : Sabiedriskās politikas centrs Providus], 2012, [tiešsaiste]. Pieejams: http://politika.lv/article_files/2264/original/SU_gala_9nov.pdf?1352702725[Skatīts 22.janvārī 2014.] E-grāmata. (PDF). Pieejams: http://providus.lv/article_files/2264/original/SU_gala_9nov.pdf?1352702725 skatīts 26.11.2014.
2. Yunus M. Banker to the Poor. Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. New York: Public Affairs, 2007. p. 281 p. 3. Yunus M. Building Social Business: The New Kind of Capitalism That Serves Humanity’s Most Pressing Needs. USA: Public Affairs, 2010. p. 207 p.
Papildliteratūra
1. Bornstein D., Davis S. Social Entrepreneurship: What Everyone Need to Know. [tiešsaiste]. USA: Oxford University Press, 2010. p. 141 p. Pieejams bibliotēkas EBSCO E-book datu bāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=312240&site=ehost-live&scope=site skatīts 26.11.2014
2. Kalve I. Sociālā uzņēmējdarbība un informācija par to Latvijas publiskajā telpā. Biznesa augstskolas Turības konferenču rakstu krājums: Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos, 2012. 223.–233. lpp. 3. Martin R.L., Osberg S. Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, spring 2007. p. 28–39. Pieejams: http://www.ssireview.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition skatīts 26.11.2014.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, brīvās izvēles kurss citām pamatstudiju programmām.