Excel
Kursa nosaukums Personāla vadība
Kursa kods VadZ3003
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa anotācija
Uzņēmuma personālvadības sistēmas pārskats, personālvadības pamatjēdzieni, personāla lietvedība vakanto amatu nokomplektēšanā, darba līgumu jautājumos, darbinieku motivēšanas, sodīšnas un apbalvošanas mehānismi, darba kompensācijas mehānismi, personāla mācības un darbā ievadīšanas process.
Kursa plāns
1 ievads personālvadībā,jēdzieni, definīcijas personālvadības attīstības posmi,
2 personāla piesaistīšanas process
3 personāla atlases process
4 vakanto darba vietu reklamēšanas iespējas, paņēmieni
5 Cv veidi un noformēšana, motivācijas vēstule
6 darba pieteikuma veidlapas
7 Dokumentu atlases un apstrādes paņēmieni un metodes
8 Intervija
9 Atlases testi
10 Atteikums neatbilstošiem pretendentiem
11 Darbā ievadīšanas process, būtība, paņēmieni
12 Darba līgumi
13 Darbinieku motivēšana, apbalvošana, kontrole
14 Mācības, loma, nepieciešamība
15 Darba likumdošana 16 Darba kompesēšanas mehānismi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
CV, Motivācijas v,Referāts
Pamatliteratūra
1. Fry, Ron Unific. [ The great big book of personal productivity Latviešu val. ]Radošas personības rokasgrāmata / Rons Frajs 215lpp
2. Bokums, ZigfrīdPersonālvadības rokasgrāmata / Zigfrīds Bokums, Ilgvars Forands.Rīga : Kamene, 2000-141 lpp.
3. Forands, Ilgvars.Personālvadība / Ilgvars Forands.Rīga : Biznesa augstskola Turība, 1999-68 lpp.
4. Vorančuka I. Personāla vadība. Rīga: LU 2001- 320lpp 5.Vīksna A. Personāla vadība. Rīga: Jumava 1999- 120 lpp
Papildliteratūra
1. Zinības vadītājam / Andris Klauss.Rīga : Preses nams, 2002-560 lpp.
2. Vadīšana + vadītājs [augstskolu studentiem un maģistrantiem, kuri apgūst studiju kursu "Menedžments"]
3. Vadīšana (Menedžments) Konsp. māc. grām. maģistrantiem, stud. un praktiķiem
Izdevums2. papild. izd.Rīga Aut. izd. 1996 4. PraudeV.,Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote,1996-409lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Avīze "Diena"
2. Žurnāls "Kapitāls" 3. Laikraksts "Dienas Bizness"
Piezīmes
B vai C daļas kurss LLU visu fakultāšu bakalaura programmas studentiem 6. semestrī.