Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības likumdošana
Kursa kods VadZ2031
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Ligita Bite

Aizstātais(-ie) kurss(-i)
VadZ4049 [GVAD4049] Uzņēmējdarbības likumdošana
Kursa anotācija
Studiju kursā studenti iepazīstas ar uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijām uzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, ar valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu, uzņēmuma dibināšanas likumdošanu, uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - par uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijām uzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, ar valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu, uzņēmuma dibināšanas likumdošanu, uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Prasmes – prot pielietot uzņēmējdarbības regulējošos tiesiski normatīvos aktu normas konkrētā nozarē uzņēmuma vadīšanas procesā. Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot tiesiski normatīvo aktu normas. Spēj veikt uzņēmējdarbību attiecīgā nozarē atbilstoši LR tiesiski normatīvajiem aktiem. Kompetence – spēj dokumentēt, analizēt un izvērtēt dažādus uzņēmējdarbību reglamentējošos tiesiski normatīvos aktus konkrētā nozarē, pamatot uzņēmējdarbības likumdošanas iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un uz uzņēmuma darbību. Spēj izprast un interpretēt tiesiski normatīvos aktu normas.
Kursa plāns
1 Uzņēmējdarbības regulēšanas valstiskā būtība.
2 Saimnieciskās darbības normatīvā bāze Latvijā
3 Komercdarbība, tās pazīmes un valstiskie regulēšanas paņēmieni
4 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) subjekti
5 Saimnieciskie darījumi
6 Uzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu un reorganizāciju reglamentējošā tiesiskā bāze
7 Atsevišķi komercdarījumu veidu īpašie noteikumi
8 Komercķīlas dibināšanu un reģistrāciju reglamentējošie normatīvie akti
9 Komercdarbību atbalstošā normatīvā bāze
10 Konkurenci regulējošā normatīvā bāze
11 Valsts un pašvaldību pasūtījumu reglamentējošā tiesiski normatīvā bāze
12 Publiskās un privātās partnerības reglamentējošās jomas
13 Uzņēmuma reklamēšanos regulējošā tiesiski normatīvā bāze
14 Darba attiecību ietekmējošā tiesiski normatīvā bāze
15 Darba aizsardzību regulējošā tiesiski normatīvā bāze 16 Uzņēmumu maksātnespēju procesu regulējošā normatīvā bāze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kuras vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma. Gala ieskaitē drīkst piedalīties studenti, kuri ir izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši patstāvīgo darbu. Akumulējošā zināšanu novērtēšana:
sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi, kuru iegūts vērtējums 7 balles - 40 punkti;
izstrādāts un aizstāvēts mājas darbs - 10 punkti;
lekciju un seminārnodarbību apmeklējums - 10 punkti;
ieskaites darbs - 40 punkti.
Kopā - 100 punkti. 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Komerclikums. LR likums Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1990. Nr.49. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Ministru kabineta iekārtas likums. LR likums (2008) Latvijas Vēstnesis, 2008. Nr.82. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=175919 4. Saeimas kārtības rullis. LR likums. Latvijas Vēstnesis LV96 (227), 1994. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517
Papildliteratūra
1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp. ALEPH Kopkatalogā.http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp. 3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 146 99 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), LLU EF profesionālās bakalauru studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pilna un nepilna laika studijām.