Excel
Kursa nosaukums Saimnieciskās darbības analīze
Kursa kods VadZ2029
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., viesdoc. Žanete Garanti
Dr. oec., viesdoc. Linda Siliņa

Kursa anotācija
Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi, tās teorētiskiem pamatiem, nozīmi, būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Studiju laikā studenti iegūst praktiskās iemaņas produkcijas ražošanas un realizācijas aprēķināšanai, ražošanas resursu izmantošanai, produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīzei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – par saimnieciskās darbības analīzes būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Veidota izpratne par pašizmaksas, izmaksu un peļņas veidošanos saimniecībā (uzņēmumā) un uzņēmuma līdzekļu analīzi. Apgūtas iemaņas investīciju efektivitātes un ražošanas resursu efektīvas izmantošanas novērtēšanā. Prasmes – prot analizēt un novērtēt saimniecības (uzņēmuma) pamatdarbības rādītājus. Spēj strādāt ar saimniecības (uzņēmuma) finanšu pārskatiem, lai veiktu saimniecībās (uzņēmuma) finanšu darbības analīzi un novērtējumu, kā arī izstrādāt priekšlikumus saimniecības (uzņēmuma) darbības uzlabošanai. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes par saimnieciskās darbības analizēšanas nozīmīgumu un gūtas praktiskas iemaņas saimniecības (uzņēmuma) analizēšanā, lai nodrošinātu saimniecība.
Kursa plāns
1 Saimnieciskās darbības analīzes priekšmets, objekti, principi, sakars ar citām zinātnēm
2 Saimnieciskās analīzes metodes un veidi
3 Saimnieciskās darbības analīzes paņēmieni, rādītāju sistēma
4 Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze
5 Produkcijas kvalitātes un tehniskā līmeņa analīze
6 Pamatfondu izmantošanas efektivitātes analīze
7 Ražošanas apjoma pieauguma rezervju analīze
8 Produkcijas ražošanas un fondatdeves palielināšanas rezerves
9 Darbaspēka izmantošanas efektivitātes analīze
10 Mainīgo un patstāvīgo izmaksu analīze
11 Kapitālieguldījumu plāna izpildes analīze
12 Saimnieciskās darbības analīzes īpatnības atsevišķu nozaru uzņēmumos
13 Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze
14 Uzņēmuma peļņas analīze
15 Uzņēmuma kapitāla analīze 16 Naudas plūsmas analīze, naudas plūsmu ietekmējošo faktoru analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students izstrādā praktiskos darbus un kursa darbu par savu izvēlēto tēmu, nokārto eksāmenu ar sekmīgu vērtējumu.
Pamatliteratūra
1. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001.
2. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007.
Papildliteratūra
1. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Москва: Финанси и статистика, 2005.
2. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Минск: Новое знание, 2004. 3. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709. 3. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".