Excel
Kursa nosaukums Saimniekošanas mācība
Kursa kods VadZ2028
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Aina Dobele

Kursa anotācija
Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par saimniekošanas būtību, procesiem un ietekmējošiem faktoriem. Iegūst zināšanas par ražošanas resursu iedalījumu, nozīmi un izmantošanu lauksaimniecības uzņēmumā. Pārzina saimniekošanas ienesīguma novērtēšanas metodiku, ražošanas izmaksu veidošanos, bruto seguma aprēķināšanu un nozīmi. Iegūst prasmes ražošanas plāna izstrādāšanā un plāna rezultātu novērtēšanā lauksaimniecības uzņēmumā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par saimniekošanas būtību un vietu ekonomikas pamatjautājuma kontekstā. Iegūst zināšanas par ekonomisko izmaksu veidošanos un bruto segumu būtību un nozīmi ekonomiskajos aprēķinos lauku saimniecībās. Zināšanas par lauksaimniecības uzņēmuma vietu un lomu tautsaimniecībā.
• prasmes – prot novērtēt lauksaimniecības uzņēmuma un tā atsevišķu nozaru ekonomisko izdevīgumu, aprēķinot bruto segumu un izvērtējot ražošanas izmaksas. Spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju ražošanas plāna izstrādei lauksaimniecības uzņēmumā. Iegūst prasmes izstrādāt ražošanas plānu, izmantojot datorprogrammu. • kompetence - spēj izstrādāt ražošanas un finanšu plānu lauksaimniecības uzņēmumam, novērtēt resursu izmantošanas ekonomisko izdevīgumu saimniecībā kopumā un atsevišķās nozarēs. Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai spētu pieņemt lēmumu un rast risinājumu lauksaimniecības uzņēmuma attīstībai mainīgajos ekonomiskajos apstākļos.
Kursa plāns
1 Saimniekošanas teorijas pamati.
2 Saimniekošana un uzņēmējdarbība, saimnieciskās vienības.
3 Tautsaimniecības veidošanās un saimniekošanas sistēmas.
4 Lauksaimniecība kā tautsaimniecības nozare.
5 Lauksaimniecības uzņēmuma būtība un funkcijas.
6 Ekstensīva, intensīva un racionāla ražošana.
7 Ražošanas specializācija un diversifikācija lauksaimniecības uzņēmumā.
8 Ražošanas resursi un faktori, to būtība, iedalījums un nozīme saimniekošanā.
9 Zeme - galvenais ražošanas resurss lauksaimniecībā.
10 Cilvēkresursi, to izmantošanas īpatnības lauku saimniecībā.
11 Ražošanas izmaksu būtība, to rašanās, veidošanās un iedalījums.
12 Mainīgās un pastāvīgās izmaksas, to nozīme uzņēmumā
13 Bruto segums, tā aprēķināšana un nozīme saimniecības nozaru ekonomiskā izdevīguma izvērtēšanā.
14 Peļņa, tās veidošanās uzņēmumā.
15 Naudas apgrozījuma aprēķina būtība un nozīme uzņēmuma malsātspējas novērtēšanā. 16 Bezzaudējuma punkta būtība, tā izmantošana uzņēmuma ekonomiskās darbības novērtēšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu, kura vērtējums ir atkarīgs arī no semestra kumulatīvā vērtējuma. Gala eksāmenā drīkst piedalīties studenti, kuri izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši ražošanas plānu lauksaimniecības uzņēmumam.
Pamatliteratūra
1. Dobele A., Mihejeva L., Špoģis K., Vedļa A., Viekals U., Asejeva A., Upīte I. Saimniekošanas mācība. Ozolnieki: LLKC, 1999. 344 lpp.
2. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Rīga: KIF Biznesa Komplekss, 2000. 168 lpp. [Izdevumu sērija: Lauku uzņēmējs]
3. Dobele A., Upīte I. Saimniekošanas mācība. Metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2007 60 lpp. 4. Hoff K. G. Biznesa ekonomika / Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
Papildliteratūra
1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profes. progr. studijām. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Raka, 2004. 140 lpp. 3. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroPols:informatīvs lauku politikas biļetens-aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 2001 -. ISSN 1407-8996.
2. Lauku saimniecības: darba ekonomiskās analīzes rezultāti = Agricultural holdings : results of economic analysis / SUDAT, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls. Rīga: Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts, 2004- 3. Lauku Biznesa Laikraksts. Rīga : Saimnieks LV, 2005 -. ISSN 1691-2381.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss (B daļas) ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studentiem.