Excel
Kursa nosaukums Vadīšanas pamati
Kursa kods VadZ2004
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 30/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., lekt. Vizma Kūlupa

Kursa anotācija
Lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību, saturu un lomu mijiedarbības procesā starp uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Praktisko nodarbību laikā studenti attīsta vadītājam nepieciešamās prasmes, kompetences, domāšanas veidu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās;
•prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku; •kompetence sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt praktiskus pētījumus par organizācijas vadīšanas procesu.
Kursa plāns
1 Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas funkcijas un metodes.
2 Vadīšanas teorijas, to attīstība.
3 Organizācijas būtība, struktūra, to veidi. Organizācijas kultūra.
4 Vadītājs. Vadītāja personības raksturojums.
5 Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte.
6 Vara, autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderis.
7 Plānošana, būtība un veidi.
8 Lēmumi, būtība, veidi. Lēmumu pieņemšanas process.
9 Kontrole, tās veidi un nozīme organizācijā. Darba vides drošības kontroles vadīšana.
10 Motivēšana un motivācijas teorijas.
11 Komunikācijas būtība uzņēmumos.
12 Personāla vadība.
13 Komandas veidošanas principi un vadība.
14 Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas.
15 Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla. 16 Laika un stresa menedžments.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
•1.kontroldarbs: 25 punkti
•2. kontroldarbs: 25 punkti
•Patstāvīgais darbs: 25 punkti
•Eksāmens: 25 punkti. 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Ivans U., Ruskule S. (sast.) Vadīšanas pamati. Malnava:, 2006. 502 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 2001. 509 lpp.
3. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF, 2007. 214 lpp. 4. Daft R.L , Kendrick M, Vershinina N. Management. Australia: South-Western/Cengage Learning, 2010. 856 p.
Papildliteratūra
1. Dubkēvičs L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011. 120 lpp.
2. Eiders Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp. 3. Krauze D. G . Karamāksla menedžeriem. Rīga: ZvaigzneABC, 2011. 168 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN: 1746-5265.
Piezīmes
Obligāts kurss PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studijām.