Excel
Kursa nosaukums Stresa un laika menedžments
Kursa kods VadZ1016
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., viesdoc. Viola Korpa

Kursa anotācija
Studiju kurss pilnveido studējošo izpratni par stresa un laika fenomenu daudzšķautņainību. Kursa ietvaros, aplūkojot stresa un laika menedžmenta stratēģijas, metodes un paņēmienus, studenti gūst izpratni par to, kā šīs idejas var tikt pielietotas kā praktiski instrumenti individuālo rīcības stratēģiju izstrādē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1) zināšanas par stresu, tā būtību, izpausmes formām, cēloņiem, sekām; zināšanas par stresa vadības stratēģijām, metodēm un paņēmieniem; zināšanas laika plānošanā un efektīvā laika izmantošanā; zināšanas par prasmēm un iemaņām, kuras jāattīsta, lai efektivizētu individuālo stresa un laika vadību;
2) pašanalīzes prasmes; prasmes stresa identificēšanā un stresa līmeņa noteikšanā un piemērotu risinājuma variantu izvērtēšanā; laika plānošanas prasmes, izmantojot dažādas metodes; prioretizēšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes; 3) dzīvesdarbības kompetence un personiskās efektivitātes kompetence.
Kursa plāns
1 Sevis menedžments. Dzīves menedžments. Subjektīvās labklājības koncepts.
2 Dzīves jomas. Indivīda statusu un lomu kopuma analīze.
3 Indivīda laika budžets. Laika izlietojuma analīze. Darba un privātās dzīves līdzsvars.
4 Indivīda iekšējie resursi. Bioritmi. Spēku atgūšanas paņēmieni.
5 Stress mūsdienu cilvēka dzīvē. Stresa identificēšana. Stresa izpausmes formas.
6 Stresori. Stresa rašanās cēloņi. Stresa līmeņi un attīstības stadijas.
7 Stresa pārvaldīšana, pārvarēšana un prevence: metodes, paņēmieni un stratēģijas.
8 Stresa pārvaldīšana, pārvarēšana un prevence: gadījumu analīze.
9 Stresa un laika aspektu saistība. Steidzamības indekss.
10 Laika plānošana: stratēģijas, metodes un paņēmieni.
11 Laika plānošana: gadījumu analīze.
12 Efektīvas laika izmantošanas ideja.
13 Laika "zagļi". Laika "lamatas". Laika "noēdāji".
14 Prioritāšu noteikšana. Mērķu izvirzīšana.
15 Sociālais kapitāls. Individuālā sociālā atbalsta tīkla analīze. 16 Savu spēju un iespēju apzināšana. Personības patreizējās pozīcijas analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) veikti uzdotie konspekti un pašizpētes uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam;
2) veikta gadījuma-praktiskās rīcības stratēģijas padziļināta analīze;
3) izstrādātas individuālo stratēģiju alternatīvas un "ideju portfelis"; 4) ieskaite par kursa ietvaros apgūstamajiem jautājumiem.
Pamatliteratūra
1. Geiselharts R.R. Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga:DeNovo, 2003. 124 lpp.
2. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 199 lpp.
3. Kovejs S.R., Merils A.R., Merila R.R. Sāc ar svarīgāko. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 367 lpp. 4. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds. 2007. 204 lpp.
Papildliteratūra
1. Eštons R. Dzīves plāns. 700 vienkārši paņēmieni savas dzīves uzlabošanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 207 lpp.
2. Bišofa A., Bišofs K. Sevis menedžments. Rīga: DeNovo, 2002. 125 lpp. 3. Winstanley D. Personal Effectiveness. London: CIPD Publishing, 2005. 237 p.
Piezīmes
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" studiju kurss, iekļauts A daļā kā viens no pamatkursiem. Citās studiju programmās studējošajiem studiju kurss iekļauts C daļā kā brīvās izvēles kurss.