Excel
Kursa nosaukums Lauksaimniecisko procesu organizācija
Kursa kods VadZ1004
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 09/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Aina Dobele
Mg. agr., lekt. Irina Sivicka

Kursa anotācija
Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par lauksaimniecisko procesu organizāciju, noskaidro lauksaimniecības tautsaimniecisko nozīmi un tās institucionālo sistēmu, izprot pamatnozaru specifiku, iegūst priekšstatu par ražošanas faktoriem un resursiem lauksaimniecības uzņēmumā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - par lauksaimniecisko procesu organizāciju. Veidota izpratne par ražošanas specifiku un īpatnībām lauksaimniecības uzņēmumā ar specializāciju augkopībā, dārzkopībā vai lopkopībā;
• prasmes - prot pielietot teorētiskās zināšanas par lauksaimniecisko procesu organizāciju, resursiem, izejvielām, ražošanas tehnoloģijām; • kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu lauksaimniecisko procesu organizāciju.
Kursa plāns
1 Lauksaimniecība kā tautsaimniecības nozare.
2 Lauksaimniecības ekonomiskās darbības raksturojums.
3 Lauksaimniecības uzņēmums.
4 Lauksaimniecības uzņēmumu darbību reglamentējošā normatīvā bāze.
5 Lauksaimniecības uzņēmumu darbību reglamentējošā institucionālā sistēma.
6 Ražošanas nozares un saimniekošanas sistēmas lauksaimniecībā.
7 Atbalsta maksājumi lauksaimniecībā.
8 Ražošanas kooperācija lauksaimniecības uzņēmumos.
9 Ražošanas plānošana lauksaimniecības uzņēmumā.
10 Ražošanas procesa organizācija augkopības nozarē. Graudaugu, eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu, pākšaugu audzēšana.
11 Ražošanas procesa organizācija augkopības nozarē. Zālaugu, zaļmasas augu audzēšana.
12 Ražošanas procesa organizācija dārzkopības nozarē. Atklātā lauka, segtās platības. Augļkopība.
13 Ražošanas procesa organizācija dārzkopības nozarē. Daiļdārzkopība. Netradiconālā dārzkopība. Biškopība.
14 Augsnes apstrādes tehnoloģijas augkopības un dārzkopības uzņēmumos.
15 Ražošanas procesa organizācija lopkopības nozarē. Piena, gaļas lopkopība 16 Ražošanas procesa organizācija lopkopības nozarē. Netradicionālā lopkopība. Dzīvnieku ēdināšana. Akvakultūras.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
- 1.kontroldarbs – 10 punkti
- 2.kontroldarbs – 10 punkti
- Referāts – 10 punkti
- Pētījuma prezentācija – 20 punkti
- Aktivitāte nodarbībās – 10 punkti
- Apmeklējums (praktiskās nodarbības un semināri) – 5 punkti
- Eksāmens –35 punkti 10 punkti veido eksāmena 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā. Sast. A. Briedis. Ozolnieki: LLKC, 2013. 200 lpp.
2. Augļkopība L. Ikases red. Dobele: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
3. Haksever C., Render B., Russell R. S. Service management and operations. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 608 p. 4. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
Papildliteratūra
1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Ekonomika un mārketings bioloģiskajā lauksaimniecībā: profesionālās apmācības studiju līdzeklis bioloģiskās lauksaimniecības konsultantiem Baltvijas valstīs. Izstrādāja Irēna Baraškina. Sastādīja Dz. Kreišmane, I. Baraškina. Jelgava: LLU, 2007. 64 lpp. 3. Kjells Gunnars Hofs K.G.. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss (A daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”, pilna un nepilna laika studijās.