Excel
Kursa nosaukums Loģistika
Kursa kods TraZ5007
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Telemātika un loģistika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 21/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Gints Birzietis

Kursa anotācija
Studiju kursā studenti apgūst loģistikas pamatus, iegūst zināšanas par loģistikas būtību, tās darbības koncepcijām. Atsevišķi tiek analizēti loģistikas darbību pamatveidi, kā arī loģistikas menedžments un tā problēmas. Sīkāk aplūkoti vairāki svarīgi loģistikas elementi - transportēšana, pasūtījumu apstrāde, krājumu vadīšana, noliktavu saimniecība, iesaiņojums un tara.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - par loģistikas būtību, loģistikas ķēdes pamata sastāvdaļām un darbībām;
prasmes - sasaistīt vienotā ķēdē vai procesā preču apgādi, kā arī izmaksas sākot no izejvielām līdz gala patērētājam; kompetence - spēja pielietot loģistisku pieeju preču apgādes pilnveidošanā.
Kursa plāns
1 Loģistikas būtība, attīstības faktori, tās darbības veidi un mērķi
2 Loģistikas iekšējā un ārējā vide
3 Loģistika uzņēmuma ietvaros
4 Apgādes loģistika
5 Ražošanas loģistika
6 Izplatīšanas loģistika
7 Servisa loģistika
8 Transporta loģistika
9 Pasūtījumu apstrāde un izpilde
10 Noliktavu saimniecība un krājumu vadīšana
11 Iesaiņojums un tara, kravu apstrāde
12 Loģistikas procesu informācijas nodrošinājums un finansu plūsmas
13 Loģistikas menedžments
14 Kontrole un vērtēšana
15 Starptautiskā loģistika 16 Stratēģiskā plānošana un prognozēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 359 lpp.
3. Ķēniņš-Kings G. Modernā apgāde labāk, lētāk un laikā. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 238 lpp. 4. Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Volume 2. Ed. by A.M.Brewer, K.J.Button, D.A.Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 545 p.
Papildliteratūra
1. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: Petrovskis & Co, LR Ekonomikas Ministrija, 2004. 153 lpp.
2. Ballou R. H. Business logistics management. Planning, organizing and controlling the supply chain. 4th international ed. Upper Saddle River, New Yersey: Prentice - Hall International, 1999. 681 p. 3. Christopher M. Logistics and supply chain management :strategies for reducing cost and improving service. London: Finacial Times Prentice Hall, 1998. 294 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
Piezīmes
Obligātais: TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas visām apakšprogrammām.