Excel
Kursa nosaukums Pārvadājumi II
Kursa kods TraZ4033
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Sauszemes transports un infrastruktūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 15/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Gints Birzietis

Kursa anotācija
Kursā tiek apskatīti pārvadājumu procesa pamatelementi un autotransporta izmantošanas efektivitātes rādītāji. Kursā aplūkotas arī dažādu nozaru galveno kravu veidu pārvadāšanas tehnoloģijas un atbilstošo automobiļu izvēle, kā arī kravu iekraušanas un izkraušanas mehānismi un mašīnas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par transportēšanas procesa pamatelementiem, izmantotajiem transportlīdzekļiem, kravu veidiem, to iekraušanas un uzkraušanas paņēmieniem, kā arī par kravu un pasažieru efektīvu pārvadājumu organizēšanas pamatprincipiem ar autotransportu.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transportlīdzekļu izmantošanas piemērotību un efektivitāti kravu un pasažieru transportēšanā dažāda veida pārvadājumos. • Kompetence - spēja izvēlēties piemērotāko autotransportlīdzekli noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai.
Kursa plāns
1 Transporta process un tā elementi.
2 Maršruti un to rādītāji kravu pārvadājumos.
3 Maršruti un to rādītāji pasažieru pārvadājumos.
4 Kravu punkti un plūsmas.
5 Pasažieru plūsmas.
6 Kravas, tara un iesaiņojums.
7 Specializētie transportlīdzekļi.
8 Automobiļu ražīgums un transportlīdzekļu izvēles kritēriji.
9 Kravu pārvadājumu organizācija un noteikumi.
10 Kravu pārvadājumi konteineros un uz paliktņiem (paletēm).
11 Kravu iekraušana un izkraušana.
12 Lauksaimniecības kravu pārvadājumi.
13 Rūpniecības un celtniecības kravu pārvadājumi.
14 Plaša patēriņa tirdzniecības kravu pārvadājumi.
15 Kravu pārvadājumi starptautiskos maršrutos. 16 Pasažieru pārvadāšanas transporta sistēma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi. Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Handbook of Transportation Engineering. Editor Myer Kutz. New York: McGraw-Hill. 2004. 4. Daganzo C.F.. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.
Papildliteratūra
1. Truslis V.. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. 100 lpp.
2. Gubbins E.J.. Managing Transport Operations. 3rd. ed. London: KoganPage. 2003. 295 p. 3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Москва: «Академия», 2006.
Piezīmes
Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” 7. semestrī pilna laika un 9. semestrī nepilna laika.