Excel
Kursa nosaukums Vides socioloģija
Kursa kods Soci6015
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lietišķā socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 06/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geogr., doc. Ženija Krūzmētra

Priekšzināšanas
Soci5041, Sociālo pētījumu metodes
Soci5043, Socioloģijas teorija
Kursa anotācija
Dabas vide iekļauj visas dzīvības funkcijas visdažādākajos mērogos, rada pamatu sabiedrības dzīves un darbības videi. Tā būtiski ietekmē sociālo procesu gaitu, izmantojot daudzskaitlisku mehānismu. Mūsdienu ekoloģiskā situācija pakļauta dažādām cilvēku darbības ietekmēm, kas rada dažāda mēroga rezonansi sabiedrībā. Vides socioloģija pēta cilvēka dimensiju vides problēmās, šo problēmu sociālo ietekmi un centienus tās risināt.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - parādīt izpratni par sabiedrības un vides sintēzi, mijiedarbību, ilgtspējīgu attīstību, izpētes metodiku, problēmām socioloģijas zinātnes ietvaros.
• Prasmes - analizēt un prezentēt cilvēka dimensiju vides problēmās dinamiskos sabiedrības un vides pārmaiņu procesos dažāda mēroga telpā, laikā un sabiedrībā. • Kompetence - izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas un prasmes sociālteritoriālo sistēmu izpētē, analīzē, pārvaldībā, lēmumumu pieņemšanā dažādās ar vidi un tās pārvaldību saistītās institūcijās un organizācijās.
Kursa plāns
1 Cilvēku mijiedarbības ar vidi socioloģiska izpēte
2 Vides socioloģija kā socioloģijas apakšnozare, tās veidošanās un attīstība
3 Dabas un cilvēku mijiedarbības modeļi
4 Vide un nevienlīdzība. Vide nevienlīdzības teoriju kontekstā
5 Vides sociālās kustības. Teorija, veidi, izpausmes.
6 Vides politika. Vides politikas principi. Vides politikas instrumenti
7 Vides politika. Institucionāla un organizacionālā vides pārvaldība. Vides organizācijas un to nozīme
8 Vide un ekonomika
9 Vides veselība, tās izpēte
10 Zaļais dzīvesveids, tā būtība, varianti
11 Sabiedriskās domas izpēte par vidi
12 Vides riski risku sabiedrībā
13 Vides socioloģija un ilgtspējīga sabiedrības un teritoriju attīstība
14 Jaunākie vides pētījumi Eiropā un Pasaulē
15 Vides pētījumi Latvijā. Pētījumu aizsākums un attīstība, izpētes problemātika 16 Noslēguma diskusija. Kursa novērtējums
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ar atzīmi tiek vērtēta eseja, semināru ziņojumi un praktiskie darbi, kontroldarbs vai izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi.Ieskaiti var kārtot, ja iegūts pozitīvs vērtējums visos semestra laikā strādātajos darbos. Kursa ieskaites vērtējums veidojas no sekojošām atzīmēm: eseja (30% no kopējā vērtējuma), ziņojumi semināros un praktiskie darbi (30%) un kontroldarba vai patstāvīgā darba (40%).
Pamatliteratūra
1. Hannigan J. Environmental Sociology. 2nd edition. London and New York: Routledge, 2006. 194 p.
2. Yearley S. Cultures of Environmentalism: Empirical Studies in Environmental Sociology. Hampshire and New-York: Palgrave Macmillan, 2005. 2014 p.
3. Beck U. Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage, 1992. 260 p. 4. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa red. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 334 lpp.
Papildliteratūra
1. Vides vadība. J. Zaļoksnis, M. Kļaviņš, I. Brikše, S. Meijere. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 205 lpp.
2. Vide un ekonomika. Dz. Atstāja . red. A. Šmite. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 255 lpp. 3. Curry P. Ecological Ethics: an Introduction. 2nd Edition. Cambridge; Malden: Polity, 2011. 332 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Vides Vēstis. [Tiešsaiste] [Skat. int. 29.01.2017.] Pieejams:http://www.videsvestis.lv/
2. Environmental Sociology. [Tiešsaiste] [Skat. int. 29.01.2017]. Pieejams:http://www.tandfonline.com/pricing/journal/rens20 3. Ecology and Society. [Tiešsaiste] [Skat. int. 29.01.2017.]. Pieejams: http://www.ecologyandsociety.org/
Piezīmes
Izvēles studiju kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija studentiem.