Excel
Kursa nosaukums Uzvedība organizācijās
Kursa kods Soci5045
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 36
Lekciju stundu skaits 18
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18
Kursa apstiprinājuma datums 29/04/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. psych., viesdoc. Larisa Brokāne

Priekšzināšanas
PolZ5009, Sabiedrības pārvalde
Soci6013, Organizāciju studijas
Kursa anotācija
Studiju kurss paredzēts akadēmiskai maģistra studiju programmai. Uzvedība organizācijās ir starpdisciplināra zinātnes joma, kura pievērš uzmanību uzvedības procesiem organizācijās. Kursa saturā ietvertas dažādas zinātniskās koncepcijas un uzvedības modeļi, sniegtas zināšanas par uzvedības likumsakarībām organizācijās un partneru attiecību veidošanas procesiem organizācijā, komandas darba specifiku un iespēju izmantot tās praksē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - pārzina koncepcijas un teorijas par uzvedību organizācijās; pārzina indivīdu un grupu uzvedības procesus un problemātiku.
• Prasmes - prot skaidrot indivīdu un grupu uzvedības procesus organizācijā; prot pamatot savu viedokli par uzvedības specifiku organizācijās, izmantojot koncepcijas par uzvedību organizācijās. • Kompetence - spēj izvēlēties aktuālās tēmas par uzvedību organizācijās; spēj salīdzināt un interpretēt informāciju par uzvedību organizācijās un tās problēmu izpētes kontekstā.
Kursa plāns
1 Koncepciju evolūcija par uzvedību organizācijās.
2 Uzvedības organizācijās raksturojums.
3 Uzvedības organizācijās modeļi.
4 Uzvedības organizācijās izpēte un analīze.
5 Personiskā uzvedība un personības attīstība organizācijā.
6 Motivācija un uzvedība organizācijās.
7 Līderība organizācijās.
8 Socializācija un uzvedība organizācijās.
9 Lomu uzvedība organizācijās.
10 Grupas uzvedība organizācijās.
11 Komandas uzvedība organizācijās.
12 Karjera un mācīšanās uzvedība organizācijās.
13 Komunikatīvā uzvedība organizācijās.
14 Konflikta un stresa uzvedība organizācijās.
15 Korporatīvā kultūra un uzvedība organizācijās. 16 Praktiskais darbs: uzvedība organizācijās un inovācijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no kumulatīvā vērtējuma: 2 testi – 40 punkti; individuālais darbs – 20 punkti; praktiskais darbs – 20 punkti; zinātniskais raksts - 20 punkti. 10 punkti veido gala vērtējuma 1 balli. Testus var rakstīt tikai norādītajā laikā. Pamatprasības tiek noteiktas pirmajā studiju kursa nodarbībā: piedalīšanās semināros, praktisko darbu izpildīšana, veiksmīga testu pārbaudes nokārtošana un raksta satura un prezentācijas vērtēšana.
Pamatliteratūra
1. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
2. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 215 lpp.
3. Greenberg J., Baron A. Robert. Behavior in organizations: understanding and managing the human side of work. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000. 687 p. 4. Gherardi S. Organizational knowledge: the texture of workplace learning. Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell, 2006. 265 p.
Papildliteratūra
1. Gallos V. (ed.) Organization development: a Jossey-Bass reader. [tiešsaiste]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2006. 1057 p. Pieejams: http://jtelen.free.fr/0MARINE%20bouquins/%5BEdgar_H._Schein,_Joan_V._Gallos%5D_Organization_Dev%28Bookos.org%29.pdf
2. Porter W.L., Bigley G.A., Steers R.M. Motivation and work behaviour. Boston: McGraw-HillIrwin, 2003. 635 p. 3. Dyer W.G., Dyer W.G. Jr., Dyer H.J. Team building: proven strategies for improving team performance. [tiešsaiste]. San Francisco, CA: Wiley: [Jossey-Bass], 2007. 240 p. Pieejams: xa.yimg.com/kq/groups/.../Proven+Strategies+for+-+Team+Building.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Martin J. Organizational Behaviour and Management. The University of Hull. Thomson Learning, 2005. [tiešsaiste] Pieejams: http://educationcity.weebly.com/uploads/4/4/5/1/4451099/o_b.pdf [Skatīts 24. martā 2014]
2. Mullins J.L. Organizational Behaviour and Management. 7th edition, FT, PreticeHall, 2005. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.academia.edu/4875916/Management_and_organisational_behaviour [Skatīts 24. martā 2014] 3. Kondalkar V.G. Organizational Behaviour. New Age International (P) Limited, Publishers, 2007. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.iibms.org/pdf/Ebooks/Organizational%20Behaviour.pdf [Skatīts 24. martā 2014]
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” studentiem.