Excel
Kursa nosaukums Lauku studijas
Kursa kods Soci5044
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lauku socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 29/04/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geogr., doc. Ženija Krūzmētra

Priekšzināšanas
Soci5017, Socioloģijas teorija
Kursa anotācija
Studiju kursā studenti apgūs padziļinātas zināšanas par telpas, vietas un sabiedrības sintēzi lauku transformāciju un lauku attīstības kontekstā globālā, reģionālā un lokālā mērogā. Apgūstot dažādus konceptus, teorijas un metodes, to pielietojumu, apgūstot starptautisko pieredzi, iegūs prasmes un iemaņas patstāvīgi veikt pārmaiņu analīzi. Studiju kursā studenti apgūs arī zinātnisko terminoloģiju gan latviešu, gan svešvalodā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Padziļinātas zināšanas par lauku sabiedrības un telpas sintēzi, dažāda mēroga sociāli teritoriālām sistēmām, izpratni par dinamiskām lauku transformācijām, pilsētu lauku mijiedarbību, ilgtspējīgu attīstību, izpētes metodiku un problēmām.
• Prasmes integrēti izprast un analizēt mūsdienu dinamiskos procesus, pārmaiņu tendences, likumsakarības dažāda mēroga telpā, laikā un sabiedrībā. • Kompetence izmantot šīs zināšanas un prasmes izpētē, analīzē, pārvaldībā, lēmumu pieņemšanā dažādās ar lauku attīstību un pārvaldību saistītās institūcijās.
Kursa plāns
1 Lauki kā izpētes objekts, lauku telpas tipoloģija
2 Sabiedrības un telpas sintēze, multidisciplinaritāte
3 Lauku transformācijas, to cēloņu un seku mijiedarbība
4 Lauku attīstības politikas evolūcija, postproduktīvisms laukos
5 Pilsētas - lauku mijiedarbība
6 Lauku sabiedrības pārmaiņas iedzīvotāju telpiskās un sociālās mobilitātes procesos
7 Globalizācija, reģionalizācija, lokalizācija lauku attīstības kontekstā
8 Lauku telpas pārvaldība, atbalsta instrumenti
9 Lauku sabiedrības organizācija, pārvalde un attīstība
10 Telpas nevienlīdzība un segregācija
11 Mijiedarbība, tīklošanās, sadarbība
12 Vietas atraktivitāte un vietas mārketings
13 Vides koncepti, ilgtspējīga attīstība
14 Inovācijas laukos
15 Lauku telpas kreatīvā attīstība. Radošās industrijas. 16 Multidisciplināro pētījumu aizsākums un attīstība, izpētes problemātika
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un semināru apmeklējums, patstāvīgie un praktiskie darbi. Mutiskais eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Key Thinkers on Space and Place. Ed. by Hubbard P., Kitchin R. London: SAGE, 2010. 528 p.
2. Handbook of Rural Studies. Ed. by Cloke P., Marsden T., Mooney P. London: SAGE, 2006. 511 p.
3. Carolan M. The Sociology of Food and Agriculture. London: Routledge, 2012. 336 p. 4. Hillyard S. The Sociology of Rural Life [elektroniskais resurss]. New York: Berg, 2007. 203 p. ALEPH Kopkatalogā. E-grāmata. Pieejama tiešsaistē LU tīklā. http:// www.oapen.org/download?type=document&docid=390771
Papildliteratūra
1. Rural Governance. Ed. Cheshire L., Higgins V., Lawrence G. New York: Routledge, 2006. 304 p.
2. Networking the Rural: The Future of Green Regions in Europe. Ed. by Milone P., Ventura F. Assen: Royal Van Gorcum BV, 2010. 244 p. 3. Moseley M. Rural Development: Principles and Practice. London: SAGE, 2003. 227 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Rural Studies. ELESVIAR. 2010-2011.-ISSN:0743-0167
2. Rural Sociology. European Society for Rural Sociology. Online -ISSN 1549-0831. 3. Rural Sociology. European Society for Rural Sociology. Online -ISSN 1549-0831.
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistra programmas studentiem, B daļa.