Excel
Kursa nosaukums Socioloģijas teorija
Kursa kods Soci5043
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Socioloģijas teorija un vēsture
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 19/03/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., asoc. prof. Dina Bite
Dr. sc. soc., viesdoc. Ginta Kronberga

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par socioloģijas teorijas jēdzieniem, iepazīstināt ar mūsdienu socioloģijas aktuālām tēmām un problēmām, skaidrojot klasiskās socioloģijas saistību ar mūsdienu problemātiku. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta sociālajiem institūtiem mūsdienu sabiedrībā (ģimenei, masu medijiem, ekonomikai un darba tirgum, politikai), kā arī kultūras procesu, etnisko attiecību, sociālās mijiedarbības, sociālās stratifikācijas un sociālās nevienlīdzības problemātikai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - pārzina socioloģijas teorijas jēdzienus par sabiedrības struktūru un sabiedrībā notiekošajiem procesiem, pārzina mūsdienu socioloģijas aktuālās tēmas un problemātiku.
• Prasmes - prot definēt socioloģijas pamatjēdzienus un tos atbilstoši izmantot, skaidrojot sabiedrībā notiekošos procesus; prot argumentēt savu viedokli, izmantojot socioloģiskas koncepcijas. • Kompetence - spēj izvēlēties atbilstoša līmeņa socioloģiskas koncepcijas sociālo procesu analīzē, spēj salīdzināt un interpretēt dažādu socioloģijas perspektīvu skatījumus.
Kursa plāns
1 Ievadlekcija. Socioloģija kā zinātne. Teorijas jēdziens. Svarīgāko socioloģisko paradigmu raksturojums.
2 Kultūras jēdziens socioloģijā. Fenomenoloģiskā kultūras izpratne.
3 Sociālā mijiedarbība. Simboliskā interakcionisma, apmaiņas teoriju perspektīva. G.Zimmela un M.Vēbera pieejas.
4 Sociālā struktūra. Sabiedrība kā sistēma. Strukturālā funkcionālisma paradigma. Neofunkcionālisms.
5 Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija. Sociālā mobilitāte.
6 Konfliktu pieeja socioloģijā. K.Marksa, R.Dārendorfa, L.Kozera, Frankfurtes skolas teorētiķu atziņas.
7 Deviance un sociālā kontrole. Anomija E.Dirkema un R.K.Mērtona interpretācijā.
8 Sociālie institūti I: Ģimene un laulība.
9 Sociālie institūti II: Ekonomika un darba tirgus.
10 Sociālie institūti III: Reliģija un izglītība.
11 Sociālie institūti IV: Vara, politika un valsts.
12 Sociālie institūti V: Masu mediji.
13 Sociālie institūti VI: Veselība un medicīna. Ķermeņa socioloģija.
14 Sociālo tīklu teorija. Sociālais kapitāls. Rīcībspēja.
15 Postmodernisma sabiedrības raksturojums. Globalizācijas procesi. 16 Sociālās pārmaiņas un sabiedrības ilgtspēja.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens tiek kārtots mutiski. Tiek ņemts vērā nodarbību apmeklējums, darbs semināru nodarbībās un patstāvīgais darbs par docētāja uzdotu tēmu.
Pamatliteratūra
1. Giddens A. Sociology. Cambridge; Malden, MA: Polity, 2006, 1094 p.
2. Appelrouth S., Edles L.D. Classical and contemporary sociological theory: text and readings. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2008. 883 p.
3. Cuff E.C. Perspectives in sociology. 5th ed. New York: Routledge, 2006. 422 p. 4. Volkovs V. Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts-XX gadsimta sākums: lekciju kurss. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2007. 204 lpp.
Papildliteratūra
1. Ритцер Дж. Современные социологические теории. Москва: Питер, 2002. 688 c.
2. Calhoun C. Contemporary sociological theory. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007. 489 p. 3. Allan K. Contemporary social and sociological theory: visualizing social worlds. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2006. 455 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
2. Current Sociology [Tiešsaiste] [Skatīts 01.03.2013.]. Pieejams:http://csi.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London ISSN (printed): 0011-3921. ISSN (electronic): 1461-7064. 3. Journal of Classical Sociology [Tiešsaiste] [Skatīts 01.11.2013.]. Pieejams:http://jcs.sagepub.com, SAGE Publications Ltd, London ISSN (printed): 1468-795X. ISSN (electronic): 1741-2897
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.