Excel
Kursa nosaukums Sociālo pētījumu metodes
Kursa kods Soci5041
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lietišķā socioloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., asoc. prof. Dina Bite
Mg. sc. soc., vieslekt. Lana Janmere

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par empīrisku sociālu pētījumu un kvantitatīvās un kvalitatīvās pieejas pētniecības specifiku, kā arī iepazīstināt ar svarīgākajām datu ieguves metodēm katrā no tām. Kvantitatīvās pieejas daļā tiek akcentētas tēmas par jēdzienu konceptualizāciju, operacionalizāciju un kvantitatīvu datu ieguves metodēm - aptauju, novērojumu, kontentanalīzi. Kvalitatīvās pieejas daļā tiek raksturotas galvenās datu ieguves metodes (t.sk. audio, vizuālie dati, online intervijas), kvalitatīvu datu apstrāde un analīze.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - studenti pārzina empīrisku sociāla pētījuma gaitu, kā arī izprot kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšanas metožu specifiku.
• Prasmes - kvantitatīvu un kvalitatīvu datu ieguve, apstrāde, analīze un iegūto datu prezentācijas veidi. • Kompetence - izprast sabiedrībā notiekošos procesus un pielietot tiem atbilstošas pētniecības metodes.
Kursa plāns
1 Sociālo pētījumu metodoloģija. Kvantitatīvās pieejas specifika. Kvantitatīvu pētījumu veidi.
2 Sociālo pētījumu programmas nepieciešamība, tās struktūra un funkcijas.
3 Jēdzienu konceptualizācija, operacionalizācija un mainīgo noteikšana. Datu validitāte. Mainīgo mērījumu līmeņi.
4 Aptauja kā kvantitatīvu datu ieguves metode sociālos pētījumos.
5 Novērošana kā kvantitatīvu datu ieguves metode sociālos pētījumos.
6 Kontentanalīze kā kvantitatīvu datu ieguves metode sociālos pētījumos.
7 Ģenerālās kopas noteikšana un izlases veidošana.
8 Datu kvantitatīva analīze, apkopošana un pētījuma ziņojuma rakstīšana.
9 Kvalitatīvās pieejas specifika. Kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu atšķirības, kombinēšanas iespējas.
10 Literatūras studijas kvalitatīvās pieejas realizēšanā. Datos pamatotā teorija.
11 Kvalitatīvās pieejas dizains.
12 Izlases veidošanas principi. Datu ieguves veidi un avoti.
13 Interviju klasifikācija, raksturojums.
14 Kvalitatīvu datu apstrāde, sagatavošana analīzei, analīzes principi.
15 Kvalitatīvā pieeja organizāciju pētījumos. Rīcībpētījums. 16 Ētiskie aspekti kvalitatīva rakstura pētījumos. Datu ticamība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena vērtējumu veido akumulējošs vērtējums no kursa divām daļām - kvantitatīvo (50% no kopējā vērtējuma) un kvalitatīvo (50% no kopējā vērtējuma) pētījumu pieejas. Abās daļās tiek ņemts vērā darbs semināru nodarbībās un patstāvīgais darbs par docētāja uzdotu tēmu.
Pamatliteratūra
1. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2011. 631 p.
2. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles ... [etc.]: Sage Publications, 2007. 431 p.
3. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. 3rd ed. London: SAGE, 2006. 443 p. 4. Gray D.E. Doing research in the real world. London; Thousand Oaks ; New Delhi: SAGE, 2004. 422 p.
Papildliteratūra
1. The SAGE handbook of social research methods. Edited by Alasuutari, P., Bickman, L., Brannen, J. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 631 p.
2. Questionnaires. Edited by Bulmer M. London [etc.]: SAGE Publications, 2004. Volume 4. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: BA Turība, 2008. 349 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010.-ISSN: 1464-5300
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.