Excel
Kursa nosaukums Socioloģiskās informācijas apstrāde
Kursa kods Soci5040
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lietišķā socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 20/12/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., vieslekt. Lana Janmere

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par socioloģisko pētījumu rezultātu apstrādi, kas ļauj veikt to korektu analīzi un interpretāciju . Studenti izprot sociālo pētījumu analīzes specifiku, apgūst datu apstrādes iemaņas un izmanto tās, lai atklātu datu sakarības un veidotu tipoloģijas, tādējādi pārbaudot esošās un attīstot jaunas zināšanas socioloģijas teorijā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par socioloģisko datu apstrādes un analīzes metodēm; rezultātu interpretāciju un korektu pielietojumu zinātnē.
Prasmes - apstrādāt, analizēt un interpretēt socioloģiskajos pētījumos iegūtus kvantitatīvus datus. Kompetence izmantot rezultātus sociālo teoriju pārbaudei un jaunu zināšanai attīstīšanai socioloģijā.
Kursa plāns
1 Socioloģisko pētījumu datu ieguves metodes un to rezultātu apstrādes īpatnības.
2 Pētījuma empīriskās bāzes izveide. Datu matrica.
3 Pazīmju definēšana. Pazīmju mērīšanas skalu raksturojums .
4 Datu matricas pārveides iespējas.
5 Primāro datu rezultātu atainošana.
6 Primāro rezultātu analīze, tajā izmantojamie statistiskie rādītāji.
7 Primāro rezultātu interpretācija. Jaunu pieņēmumu par datu sakarībām izveide.
8 Hipotēžu definēšana, to pārbaude.
9 Datu sakarību mērīšanas metodes.
10 Datu sakarību analīze. Statistiskās nozīmības noteikšana.
11 Datu tipoloģiju un klasifikāciju veidošana.
12 Datu tipoloģiju un klasifikāciju izmantošana rezultātu analīzē.
13 Pētījumā iegūto rezultātu analīze un interpretācija.
14 Rezultātu salīdzināšana ar citos pētījumos atklātajām sakarībām.
15 Jaunu teorētisko koncepciju izvirzīšana. 16 Rezultātu prezentēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīvs darbs semināros, izstrādāts patstāvīgais darbs. Ieskaite kursa noslēgumā.
Pamatliteratūra
1. Babbie E., Halley F., Zaino J. Adventures in Social Research. Data Analysis Using SPSS 14.0 and 15.0 for Windows. Thousand Oaks ; London ; New Delhi ... Pine Forge Press, 2007. 433 p.
2. Бююлъ А., Цефелъ П. SPSS: искусство обработки информации. Москва, Санкт-Петербург: DiaSoft, 2005. 602 c.
3. Kриштановский А. О. Анализ социологических данных с помощъю пакета SPSS. Москва: ГУ ВШЭ, 2006. 280 c. 4. Sirkin R. M. Statistics for the Social Sciences. London ... [etc.] : Sage Publications, 2005. 632 p.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 168 lpp.
2. Paura L., Arhipova I. Neparametriskas metodes. SPSS datorprogramma. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 3. The SAGE handbook of social research methods /edited by Alasuutari, P., Bickman, L., Brannen, J. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 631 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010.-ISSN: 1464-5300
2. Social Science Computer Review. SAGE Publications. 2011.-ISSN: 0894-4393 3. Social Science Research. Elsevier. 2011.- ISSN: 0049-089X
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistrantūras studiju programmas pilna un nepilna laika studentiem.