Excel
Kursa nosaukums Attīstības programmas
Kursa kods Soci5014
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Dace Kaufmane

Priekšzināšanas
PolZ5009, Sabiedrības pārvalde
Soci5043, Socioloģijas teorija
Kursa anotācija
Maģistranti studiju kursā apgūst sistēmpieejas nozīmi attīstības programmu izstrādē un ilgtspējīgā plānošanā, teorētiski un praktiski apgūst dažādu attīstības programmu veidus uz izstrādes specifiku: teritoriju attīstības programmas, organizāciju attīstības programmas un ar sabiedrības sociālo un ekonomisko sfēru saistīto attīstības plānošanu un attīstības programmu realizēšanas uzraudzības nosacījumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par attīstības programmu būtību un izstrādes nosacījumiem (lekcijās, diskusijās un patstāvīgajos darbos, pārbaudes darbos).
Prasmes - pielietojot sistēmpieeju, izstrādāt organizāciju, teritoriju un dažādu sociālo un ekonomisko sfēru attīstības programmas (lekcijās, diskusijās un patstāvīgajos darbos). Kompetences - spēja analītiski izvērtēt plānošanas dokumentus un pārzināt plānošanas procesu (lekcijās, diskusijās un patstāvīgajos darbos).
Kursa plāns
Lekciju tēmas: 1.Sistēmpieeja plānošanā un stihiski vadīta attīstība. 2.Ilgtspējīga politika un ilgtspējīga darbība. 3.Attīstības programmu veidi un saturs un metodes. 4.Stratēģiju izveides teorijas. (2h) 5.Teritorija kā sarežģīta sistēma. Teritoriju attīstības programmas. 6.Organizācija kā sociāla sistēma. 7.Organizāciju attīstības programmas. 8.Tautsaimniecības nozaru attīstības programmas. 9.Dažādu sabiedriskās dzīves sfēru attīstības programmas. 10.Attīstības programmu realizēšana. 11.Programmu izstrādi koordinējoešie nosacījumi Latvijā. 12.Praktisko darbu / semināru tēmas: 1.Attīstības programmu veidi Latvijā. (2h) 2.Biežāk pielietotās metodes attīstības programmu izstrādē. (2h) 3.Plānošanas skolu praktiskais pielietojums(2h) 4.Teritorija kā sistēma (1h) 5.Teritoriju attīstības programmu analīze un prezentācijas (4h) 6.1.Pārbaudes darbs 7.Organizāciju attīstības programmu analīze un prezentācijas (4h) 8.Dažādu tautsaimniecības nozaru un sabiedriskās dzīves sfēru attīstības programmu analīze un prezentācijas. (4h) 9.2.Pārbaudes darbs. (1h)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens.
Pārbaudes darbi tiem paredzētajā laikā – 4 punkti
Patstāvīgie darbi par teritoriju, organizāciju un tautsaimniecības nozaru attīstības programmu analīzi semestrī un prezentēšana norādītajā laikā – 6 punkti.
Eksāmens – 10 punkti. 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgie darbi par teritoriju, organizāciju un tautsaimniecības nozaru attīstības programmu analīzi jāprezentē nodarbībās plānotajā laikā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Maģistrants sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi. Patstāvīgos darbu novērtē pēc uzdevumu izpildes atbilstības kvalitātes prasībām.
Pamatliteratūra
1.Attīstības plānošanas sistēmas likums. [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748 2.Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: BAT, 2005. 295 lpp 3.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Latvijas Republikas Saeima. Rīga: 2010. 100 lpp 2.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijasizglītībasfonds, 2000. 254 lpp.
Papildliteratūra
1.EšenvaldeI. Pārmaiņuvadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007. 264 lpp. 2.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp. 1.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste]. Piejams: https://likumi.lv/ Plānošanas reģionu sadarbības komisijas [tiešsaiste] Piejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13639
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmā Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija