Excel
Kursa nosaukums Socioloģijas teorija
Kursa kods Soci3019
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 20/12/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., vieslekt. Valda Kronberga
Dr. oec., viesdoc. Anda Grīnfelde
Mg. sc. soc., vieslekt. Laima Barisa

Kursa anotācija
Kursa projekts ir studenta patstāvīgais darbs, kurā students parāda prasmi konceptuāli izmantot savas teorētiskās zināšanas socioloģijā, māku analizēt sociālās problēmas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa noslēgumā students iegūst:
Zināšanas - pārzin dažādu socioloģijas jēdzienu konceptualizāciju, kā arī orientējas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas klasiskajās un mūsdienu teorijās.
Prasmes - patstāvīgi izvēlās un izvirza sociālās izpētes problēmas, kā arī spēj izstrādāt tām atbilstošu socioloģiska pētījuma dizainu un diskutēt par teorētiskajās studijās iegūto informāciju. Kompetenci - spēj radoši un patstāvīgi izstrādāt socioloģiska pētījuma teorētisko ietvaru, kā arī kritiski analizēt un sintezēt teorētiskās atziņas.
Kursa plāns
1 Kursa projekta temata izvēle
2 Kursa projekta pieteikuma melnraksta sagatavošana un konsultācijas ar zinātnisko vadītāju
3 Kursa projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Metodiskajai komisijai
4 Kursa projekta izstrādes posmu termiņu saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
5 Kursa projekta dizaina izstrādāšana
6 Kursa projekta dizaina izstrādāšana un saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
7 Kursa projekta satura izveide
8 Kursa projekta ievada nodaļas izstrāde
9 Kursa projektam nepieciešamās zinātniskās literatūras izpēte
10 Kursa projektam nepieciešamās zinātniskās literatūras izpēte un sistematizācija
11 Kursa projekta teorētisko nodaļu izveide
12 Kursa projekta teorētisko nodaļu izveide
13 Kursa projekta teorētisko nodaļu izveide
14 Kursa projekta teorētiskā ietvara galīgā varianta noformēšana
15 Kursa projekta teorētiskā ietvara iesniegšana zinātniskajam vadītājam 16 Kursa projekta socioloģijā novērtēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Savlaicīgi un kvalitatīvi izstrādāts kursa projekta teorētiskais ietvars un pētījuma dizains. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Bryan S.T. (editor) The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: University Press. 2006. 688 p.
2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер.с англ. Москва.: Вече, АСТ, 2001. 544 с.
3. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П-Я): Пер.с англ. Москва: Вече, АСТ, 2001. 528 с. 4. Bryman A. Social Research Methods. Oxford: University Press. 2001. 540 p.
Papildliteratūra
1. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. 3. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446.
2. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483. 3. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157.
Piezīmes
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura pilna un nepilna laika programmas obligātais studiju kurss.