Excel
Kursa nosaukums Organizāciju un grupu socioloģija
Kursa kods Soci3001
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 16/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., viesdoc. Viola Korpa

Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par organizāciju būtību un nozīmi sabiedrībā. Tiek sniegts priekšstats par t.s. organizāciju klasiskajām teorijām un analīzes pieejām. Tiek apskatīti jaunākie virzieni un pieejas organizāciju izpētē, lai gūtu izpratni par organizāciju specifiku mūsdienu sabiedrībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par organizāciju kā sociālu veidojumu specifiku un funkcionēšanas nosacījumiem, kā arī zināšanas par nozīmīgākajām teorētiskajām perspektīvām organizāciju analīzē; zināšanas par terminiem, kas raksturo organizāciju būtību un procesus tajās;
pamatprasmes interpretēt procesus organizācijās, izmantojot jomas terminus un koncepcijas; prasmes identificēt organizācijas iekšējās un ārējās vides elementus un veikt to analīzi, izmantojot teorētiskās zināšanas un atbilstošus datus; prasmes atpazīt un novērtēt cēloņseku sakarības organizāciju funkcionēšanas kontekstā; organizacionālā kompetence.
Kursa plāns
1 Organizāciju socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm, tās saistība ar citām zinātnēm.
2 Organizācijas jēdziens socioloģijā. Organizāciju tipoloģija.
3 Organizāciju sabiedriskais nozīmīgums. Sinerģija.
4 Pārskats par organizāciju teorijām: rašanās, attīstība, virzieni un autori.
5 Organizāciju struktūrelementi. Organizācijas dizains.
6 Organizācijas iekšējās vides komponentes. Organizāciju un korporatīvā kultūra.
7 Organizācijas ārējās vides būtība un nozīme. Organizācijas un globalizācija.
8 Procesi un norises organizācijā. Organizācijas attīstība. Organizācijas dzīves cikls.
9 Organizāciju deviance, patoloģija un slimības.
10 Organizāciju pārmaiņu virzieni. Postmodernas organizācijas.
11 Grupas un komandas organizācijās un ārpus tām.
12 Vara un autoritāte. Vadītāja un līdera faktors grupās un organizācijās.
13 Birokrātija, postbirokrātija un debirokrātija.
14 Komunikācija organizācijā.
15 Organizāciju sociālā atbildība. 16 Organizāciju nākotne.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) veikti uzdotie konspekti, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam;
2) uzrakstīta argumentētā eseja un referāts par pasniedzēja uzdoto tematu; 3) eksāmens par kursa ietvaros apgūstamajiem jautājumiem.
Pamatliteratūra
1. Handel J.M. (ed) The Sociology of Organizations: Classic, Contemporary and Critical Readings. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. 540 p.
2. Clegg S.R. (ed.) Handbook of Organization studies. London: SAGE Publications, 1996. 730 p.
3. Hatch M.J. Cunliffe A.L. Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 370 p. 4. Фролов С.С. Социология организации. Mockвa: Гардирики, 2001. 384 с. [Pieejams arī tiešsaistē http://www.i-u.ru/biblio/archive/sociolorg]
Papildliteratūra
1. Demers C. Organizational Change Theories: A Synthesis.SAGE Publications, Inc , 2008. 296 p.
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 p. 3. Poole M.S., Hollingshead A.B.(ed.) (2005) Theories of Small groups. Interdisciplinary Perspectives. London: Sage, 2005. 462 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Organization studies. Sage žurnāls.[Tiešsaiste] [Skatīts:01.11.2011.] Pieejams: http://oss.sagepub.com . Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0170-8406. ISSN (electronic): 1741-3044. 2. Journal of International Organizations Studies. [Tiešsaiste] [Skatīts: 01.11.2011.] Pieejams: http:www.journal-iostudies.org
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" studentiem, iekļauts A daļā kā viens no nozares teorētiskajiem pamatkursiem.