Excel
Kursa nosaukums Organizāciju teorija
Kursa kods Soci2050
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 07/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. hist., asoc. prof. Jānis Ķusis

Priekšzināšanas
InfT1013, Informācijas tehnoloģijas I
Psih2015, Saskarsmes psiholoģija
Soci2036, Socioloģija
Kursa anotācija
Cilvēks un viņa apkārtne ir tā vai citādi organizēta. Ražošanas un sabiedrības organizācijas mehāniskie, hierarhiskie, uzvedības un korporatīvie modeļi atspoguļo jebkuru procesu un sistēmu veidošanās, funkcionēšanas un attīstības organizēto dabu. Tas noteica nepieciešamību izdalīt organizāciju teoriju kā atsevišķu zinātnes koncepciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs
• zināšanas par organizāciju funkcionēšanas likumiem, principiem un noteikumiem; komunikācijas un lēmumu pieņemšanas procesu organizācijās, varu un politiku;
• prasmes saskatīt un analizēt panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt dažādus elementus vienotā veselumā, lai nodrošinātu organizācijas mērķu efektīvu sasniegšanu; • kompetence mērķtiecīgi, plānveidīgi un efektīvi organizēt organizācijas struktūrvienību darbu, analizēt un novērtēt struktūrvienības darba rezultātus, sniegt pārskatus par uzdevumu un plānu izpildi, sniegt priekšlikumus darba organizācijas pilnveidošanai.
Kursa plāns
1 Organizācijas jēdziens.
2 Organizāciju tipoloģija.
3 Organizācijas dzīves cikls.
4 Organizācijas mērķis un stratēģijas.
5 Organizācijas struktūras definīcija un funkcijas.
6 Organizāciju tehnoloģijas, to ietekme uz organizācijas struktūru.
7 Indivīds un organizācija: apmierinātība ar darbu un lojalitāte organizācijai.
8 Organizācijas kultūras jēdziens.
9 Komunikācijas process organizācijā un tā elementi.
10 Vara un politika organizācijā.
11 Organizācijas birokrātija, tās priekšrocības un trūkumi.
12 Kontroles stratēģijas organizācijās.
13 Pārmaiņu jēdziens un nepieciešamība organizācijās.
14 Pārmaiņu veidi.
15 Organizācijas ārējā vide. 16 Organizācijas reputācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā uzrakstīti divi kontroldarbi, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs, uzrakstīta eseja, ieskaite ar atzīmi semestra beigās.
Pamatliteratūra
1. Ābele J., Bariss V. Organizācijas. Jelgava: LLU, 2008. 54 lpp.
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga.: ODA, 2008. 328 lpp.
3. Handbook of organization development. T.G.Cummings ed. Los Angeles: Sage Publication, 2008. 720 p. 4. Scott W.R. Institutions and organizations: ideas and interests.-3rd ed. Los Angeles: Sage Publication, 2008. 266 p.
Papildliteratūra
1. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 264 lpp.
2. Praude V. Menedžments. Rīga: Burtene, 2012. 1.sēj. 497 lpp.; 2.sēj. 305 lpp. 3. Daft R. Organization theory and design: an international perspective. Andover, Hampshire : Cengage Learning EMEA, 2014. 591 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Organization Studies. SAGE Journals Online. 2010- [Tiešsaiste]. [Skatīts 05.01.2015.] Pieejams http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201657&crossRegion=eur - e-ISSN: 1741- 3044
Piezīmes
Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari un studentiem.