Excel
Kursa nosaukums Kvalitatīvās pētījumu metodes
Kursa kods Soci2047
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lietišķā socioloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 29/04/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., vieslekt. Laima Barisa

Priekšzināšanas
Soci1004, Ievads specialitātē
Soci2048, Kvantitatīvās pētījumu metodes
Kursa anotācija
Kurss iepazīstina studentus ar empīrisku socioloģisku pētījumu, akcentējot kvalitatīvu datu iegūšanas paņēmienu. Tiek parādīta kvalitatīvās pētniecības pieejas specifika, apskatīti galvenie kvalitatīvo pētījumu veidi/dizaini un biežāk pielietotās informācijas iegūšanas metodes, kā arī kvalitatīvu datu apkopošana, apstrāde, analīze un iegūto rezultātu atspoguļošanas veidi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - - par kvalitatīvās pētnieciskās pieejas būtību un specifiku,
- par kvalitatīvo pētījumu veidiem/dizainiem,
- par biežāk pielietotajām kvalitatīva rakstura datu iegūšanas metodēm un analīzi.
• Prasmes - - iegūt kvalitatīva rakstura datus
- datus apkopot un apstādāt
- analizēt kvalitatīvus datus
- prezentēt kvalitatīvā pētījumā analīzes gaitā iegūtos rezultātus. • Kompetence - Spēja novērtēt, kādos gadījumos sabiedrībā notiekošos procesus nepieciešams pētīt ar kvalitatīvo pētniecības pieeju, un varēt to izdarīt ar situācijai atbilstošiem paņēmieniem.
Kursa plāns
1 Kvalitatīvo pētījumu attīstība
2 Kvalitatīvo pētījumu būtība, to izmantošanas kritēriji
3 Kvalitatīvo pētījumu teorētiskie avoti
4 Kvalitatīvo pētījumu ētika. Konfidencialitātes problēma.
5 Kvalitatīvo pētījumu organizācija. Izpētes galvenie etapi
6 Pētījuma lauka etaps. Validitāte
7 Kvalitatīvo pētījumu galvenie veidi/dizaini. Gadījumu analīze (Case study)
8 Etnogrāfiskie pētījumi. Biogrāfiskie pētījumi
9 Mutvārdu vēsture. Ģimenes vēsture
10 Biežāk pielietotās informācijas iegūšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos. Dokumentu analīze. Novērošana.
11 Intervija kā informācijas iegūšanas metode
12 Intervijas īpatnības kvalitatīvajos pētījumos. Intervētāja loma
13 Fokusgrupu intervijas/dikusijas
14 Fokusgrupas vadītāja loma. Problēmsitācijas fokusgrupu vadīšanā
15 Kvalitatīvo pētījumu informācijas glabāšana, apstrāde un analīze 16 Kvalitatīvo pētījumu rezultātu atspoguļošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Piedalīšanās visos praktiskajos darbos. Izstrādāti, savlaicīgi iesniegti un prezentēti patstāvīgie darbi. Kursa nobeigumā – eksāmens.
Pamatliteratūra
1. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. 631 p.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2., papild. izd. Rīga: Raka, 2010. 190 lpp.
3. Lawrence Neuman W. Social Research Methods. Qualitative and Qualitative and approaches. 4th edition, 2000. 558 p. 4. Ядов B. A. Стратегия социологического исследования. Уч. пос., 4-е издание. Москва: Oмега, 2009. 567с.
Papildliteratūra
1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011. 284 lpp.
2. Payne G., Payne J. Key concepts in Social Research. London: Sage Publications, 2004. 242 p. 3. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. 631 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal Humanities and Social Sciences: Latvia. Riga: University of Latvia, Institute of Economic, Latvian Academy of Sciences,2007-210. ISSN: 1022-4483
2. Web Center for Social Research Methods [tiešsaiste] [skatīts 24.03.2014.] Pieejams: http://www.socialresearchmethods.net/ 3. International Journal of Social Research Methodology. [Tiešsaiste] [Skatīts internetā 24.03.2014.] Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.