Excel
Kursa nosaukums Mūsdienu socioloģiskās teorijas
Kursa kods Soci2023
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Socioloģijas teorija un vēsture
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., asoc. prof. Dina Bite

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par 20. un 21.gs. socioloģijas teorijām. Kursa saturā tiek aplūkotas galvenās socioloģijas paradigmas, saistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un pētījumu virzieniem. Kursa izklāstā uzmanība tiek pievērsta arī teoriju klasifikācijai un teoriju attīstības tendencēm.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūs zināšanas par būtiskākajām teorētiskajām atziņām mūsdienu socioloģijā un prasmes orientēties socioloģisko teoriju klāstā. Studenti paaugstinās savu profesionālo kompetenci socioloģisku pētījumu veikšanā, izvēloties un piemērojot pētījumam atbilstošu teorētisku perspektīvu.
Kursa plāns
1 Ievadlekcija. Teorijas jēdziens, konceptualizācija. Mūsdienu socioloģisko teoriju definējums, iedalījums.
2 Strukturālais funkcionālisms kā sistēmiska paradigma. T.Pārsona sociālās sistēmas un sociālās rīcības teorija.
3 R.Mērtona funkcionālisma idejas.
4 Konfliktu paradigma socioloģijā. Konfliktu teorijas avoti un klasifikācija.
5 R.Dārendorfa, R.Kolinsa, Dž.Tērnera konfliktu pieejas.
6 L.Kozera adaptīvās konflikta funkcijas.
7 Neomarksisms kā konfliktu perspektīva. Frankfurtes skolas galvenās idejas.
8 Apmaiņas teoriju perspektīva. Dž.Houmansa apmaiņas postulāti.
9 Simboliskais interakcionisms. Dž.H.Mīda, H.Blūmera, Ē.Gofmaņa idejas.
10 Fenomenoloģija un etnometodoloģija.
11 Sociālo tīklu teorētiskie aspekti.
12 Cilvēkkapitāls un sociālais kapitāls.
13 Mikro un makro teoriju integrācija. P.Burdjē, J.Hābermāss, E.Gidenss.
14 Riska sabiedrība. Globalizācija. Postmodernās teorijas.
15 Z.Baumana teorija. Patēriņa sabiedrība. Dž.Ritcera makdonaldizācijas teorija. 16 Socioloģisko teoriju attīstības perspektīvas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids: eksāmens. Students tiek pielaists pie eksāmena, ja nokārtojis visus semināru uzdevumus (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzrakstījis 3 kontroldarbus. Eksāmens notiek mutiski; katrs students sagatavo atbildes uz diviem eksāmena jautājumiem. Tiek izlikta vidējā atzīme, ņemot vērā kontroldarbu atzīmes un mutiskā eksāmena atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Appelrouth S., Edles L.D. Classical and contemporary sociological theory: text and readings. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2008. 883 p.
2. Calhoun C. Contemporary sociological theory. 2nd ed. Malden, MA : Blackwell Publishing, 2007. 489 p.
3. Allan K. Contemporary social and sociological theory: visualizing social worlds. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2006. 455 p. 4. Pитцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. Москва [и др.]: Питер, 2002. 686 c.
Papildliteratūra
1. Cuff E.C. Perspectives in sociology. 5th ed. New York: Routledge, 2006. 422 p.
2. Ritzer G.The McDonaldization of society. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press, 2004. 309 p. 3. Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge ... [et al.]: Polity Press, 2001. 228 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. European Journal of Social Theory [tiešsaiste] [skatīts 01.11.2011.]. Pieejams: http://est.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1368-4310. ISSN (electronic): 1461-7137.
2. Current Sociology [tiešsaiste] [skatīts 01.11.2011.]. Pieejams: http://csi.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0011-3921. ISSN (electronic): 1461-7064. 3. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2011.]. Pieejams:http://csx.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London Published by American Sociological Association. ISSN (printed): 0094-3061. ISSN (electronic): 1939-8638.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss SZF bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.